Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen. En EU-handlingsplan om et ambisiøst mål for nullutslipp til luft, vann og jord - en sunnere planet for et sunnere folk

(In preparation) Communication from the Commission. EU Action Plan: Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 11.11.2020 med frist 10.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside av 11.11.2020)

EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil

Om denne høring
Feedbackperiode: 11 november 2020 - 10 februar 2021 (midnat, dansk tid)

Målgruppe
Alle borgere og interessenter bredt er velkomne til at give udtryk for deres synspunkter — især dem, der berøres af forurening, og af de regler, der har til formål at begrænse den. Relevante interessenter omfatter: EU's medlemsstater, herunder deres kompetente myndigheder, andre EU-institutioner, dvs. Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, samt relevante EU-agenturer, internationale organisationer, regionale havkonventioner, regionale og lokale myndigheder, herunder via relevante netværk og sammenslutninger, arbejdsmarkedets parter, europæiske og nationale forbrugerorganisationer, NGO'er og andre civilsamfundsorganisationer (navnlig inden for områder som sundhed, miljø, transport og klima), universiteter og forskningsinstitutter, der arbejder med EU's miljø- og klimapolitik, og i sektorer, der er relateret til de sundheds- og miljømæssige konsekvenser, virksomheder og erhvervsdrivende (navnlig SMV'er), der opererer inden for nøglesektorer (f.eks. miljø, transport, klima, landbrug, vand, sundhed, akvakultur og fiskeri, fødevarer, energi, andre industrier, herunder udvindingsvirksomheder og energiintensive virksomheder osv.) og deres respektive brancheforeninger, erhvervsfremmeorganisationer såsom klynger, væksthuse, teknologicentre, navnlig inden for ren og kulstoffattig økonomi, samt finansielle institutioner, navnlig dem, der beskæftiger sig med grøn finansiering.

Hvorfor en høring?
Formålet med denne høring er at indhente synspunkter fra borgere og interessenter om EU's handlingsplan for nulforurening af luft, vand og jord. Det fremgår af den europæiske grønne pagt, at EU for at beskytte Europas borgere og økosystemer skal bevæge sig i retning af en nulforureningsmålsætning og bedre forebygge og afhjælpe forurening fra luft, vand, jord og forbrugerprodukter. For at imødegå disse indbyrdes forbundne udfordringer vil Kommissionen i 2021 vedtage en handlingsplan for nulforurening. Trods store forbedringer de seneste årtier skader forurening fortsat borgere og økosystemer. Den forårsager mange fysiske og psykiske sygdomme og er en af de fem hovedårsager til tab af biodiversitet. Omkostningerne for både samfund og økosystemer er høje og omfatter sundhedsrelaterede omkostninger (sundhedspleje, tabte arbejdsdage, tabt produktivitet), lavere udbytte (f.eks. inden for landbrug, fiskeri og turisme), omkostninger til afhjælpning (f.eks. rensning af vand, rensning af jord, bekæmpelse af havforurening) og tab af økosystemydelser (f.eks. bestøvning).

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet