Hindringer for gjennomføring av det indre marked i EFTA/EØS-landene og Sveits

Tittel

(Utkast) Europaparlamentsresolusjon om EØS-Sveits: Hindringer for full gjennomføring av det indre marked

(Draft) European Parliament Resolution on EEA-Switzerland: Obstacles with regard to the full implementation of the internal market

Siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.04.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt, 21.04.2015)

EØS og Sveits: Europaparlamentets rapport
På mandag ble et utkast til rapport om EØS og Sveits presentert og diskutert i Indre markedskomiteen (IMCO). Det er planlagt en høring i komiteen 7. mai. Norge oppfordres blant annet til å gjennomføre regler knyttet til det indre energimarked.

Saksordfører Andreas Schwab (EPP, Tyskland) har utarbeidet rapportutkastet. Han trekker særlig fram hindringene knyttet til å gjennomføre et effektivt indre marked, og viktigheten av et velfungerende marked for å fremme vekst, sysselsetting og bedre konkurranseevne. EØS-avtalen blir beskrevet som solid, effektiv og velfungerende. Mens det på den ene siden blir vist til at EØS/EFTA-landene har et gjennomføringsunderskudd på 1,9 prosent, blir det også framhevet at det er gjort betydelige framskritt for raskt å gjennomføre indre markeds-regelverket. Spesielt framheves avtalen om deltakelse i EUs finansbyråer.

I rapporten blir det stilt spørsmål ved stadige forespørsler om tilpasninger og unntak. Dette fører til unødvendige forsinkelser og et fragmentert indre markedet. Schwabe har også forståelse for at det er behov for å vurdere EØS-relevans og for tekniske tilpasninger ved ny EU-lovgivning, men EØS/EFTA-landen blir sterkt oppfordret til å gjøre noe med denne situasjonen for å sikre like konkurransevilkår i det indre marked.

For Norges del understrekes det at båndene er styrket de siste årene. Norsk deltakelse i «Frontrunners»-initiativet (se saken nedenfor) framheves som positivt. Norge oppfordres til å gjennomføre regelverket raskere, og en fullføring av det indre energimarkedet framheves spesielt. Ostetollen omtales ikke i utkastet til rapport.

Forholdet mellom Sveits og EU får mest oppmerksomhet i rapporten. Behovet for en institusjonell rammeavtale (FMPA) understrekes, og Sveits oppfordres til å overholde reglene om fri bevegelse av personer. Schwabe skriver at man «fully supports the EU’s rejection of July 2014 of the Swiss Authorities’ request to renegotiate the FMPA with a view to introducing a quota or a national preference system».

I tillegg til Andreas Schwabe er det tre skyggeordførere: Maria Grapini (S&D, Romania), Ulrike Trebesius (ECR, Tyskland) og Ulla Tørnæs (ALDE, Danmark). Sysselsettings- og sosialkomiteen (EMPL) vil også om kort tid legge fram sin rapport. Anne Sander (EPP, Frankrike) er saksordfører i denne komiteen. Plenumsbehandlingen er foreløpig satt til 5. oktober.

Nøkkelinformasjon