Konsultasjon om EUs industripolitikk

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.5.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 29.5.2012, dansk utgave)

Offentlig høring: Industrien som drivkraft for bæredygtig vækst og beskæftigelse

Bruxelles, den 29. maj 2012. Europa har brug for nye idéer til at stimulere sit vækstpotentiale. Industriel innovation er en af de vigtigste drivkræfter til forbedring af vor konkurrenceevne. Derfor lancerer Kommissionen i dag en ny offentlig høring, som skal give input til midtvejsevalueringen af meddelelsen om industripolitikken, der efter planen finder sted i september 2012. Evalueringen vil fokusere på udvikling af et begrænset antal nye initiativer, der kan give gode resultater på kort til mellemlang sigt. Desuden skulle nye politiske initiativer få en påviselig og væsentlig indvirkning på konkurrenceevnen, væksten og beskæftigelsen. Europa-Kommissionen fremhæver dette vigtige aspekt af strategien for den økonomiske vækst på Konferencen Mission Vækst: EU fører an i den nye industrielle revolution, som finder sted i Bruxelles i dag.

Konferencen forventes at give nye impulser til debatten om nye idéer til vækststrategien med fokus på realøkonomi og industriel innovation for derved at fremme EU's førerrolle i den nye teknologiske udvikling (se MEMO/12/383). Konferencen har deltagelse af en række fremtrædende talere, nemlig formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Durão Barroso, næstformand Antonio Tajani, professor Jeremy Rifkin og en række europæiske ministre og virksomhedsledere.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "Europas økonomi kan ikke fortsat være bæredygtig uden en stærk og omstruktureret industri. Industrien er en stor bidragyder til realøkonomien og skaber reale værdier. Vi må sætte alle sejl til for at sikre en moderne, ressourceeffektiv, konkurrencedygtig og solid industri i Europa. Jeg opfordrer alle, som kan og gerne vil, til at bidrage til den planlagte reform af vores industripolitik og give deres mening til kende."

Høringen

Det vigtigste mål med høringen er at drøfte, hvilke politikområder Kommissionen bør fokusere på, og at indsamle bemærkninger fra interesserede parter om, hvordan man kan forbedre den europæiske industris konkurrenceevne.

Den offentlige høring opfordrer interesserede parter og andre til at overveje spørgsmål som:

• Hvilke politikområder bør prioriteres inden for den europæiske industri i dag?

• Hvordan kan virksomhederne bedst tackle disse problemer?

• Hvad kan politikerne gøre for at løse problemerne på nationalt, lokalt eller regionalt plan?

• Hvad kan politikerne gøre for at løse problemerne på EU-plan?

Hvilke emner indgår i høringen?

Spørgeskemaet indeholder en række centrale områder, som kan blive genstand for EU-foranstaltninger, og de interesserede parter spørges om deres holdning til mulige ændringer. Nogle af emnerne er:

• SMV-venligt erhvervsmiljø og iværksætterånd

• adgang til finansiering og risikovillig kapital

• industriel innovation og teknologipolitik

• færdigheder, omstrukturering og strukturændringer

• forbedring af det indre marked

• internet og ikt, grænseoverskridende salg

• bedre og mere konsekvent lovgivning

• energiinfrastruktur og konkurrence

• det indre marked for transport

• miljøbestemmelser

• ressourceeffektivitet og genbrug

• energi og klima

• adgang til det internationale marked og den globale konkurrence

• adgang til råvarer.

I den oprindelige flagskibsmeddelelse om industripolitikken [1], som blev vedtaget i oktober 2010, blev der lagt stor vægt på betydningen af en stærk, diversificeret og konkurrencedygtig industri som fundament for EU's økonomi. Desuden blev der opstillet en strategi for industriens konkurrenceevne, en bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse. Evalueringen vil indeholde en samlet situationsrapport om gennemførelsen af denne strategi og styrkelsen heraf.

Meddelelsen fra 2010 "En integreret industripolitik for en globaliseret verden — fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed"

Den offentlige høring varer indtil 7. august. En sammenfattende rapport vil blive offentliggjort på webstedet for den offentlige høring.

[1] "En integreret industripolitik for en globaliseret verden" (KOM(2010) 614).