Luftkvalitet og renere luft for Europa: åpen høring

Tittel

Europakommisjonen: åpen konsultasjon om EUs regelverk om luftkvalitet

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 30.6.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.6.2011, dansk utgave)

Kommissionen indleder høring for at forbedre EU's politik for luftkvalitet
Bruxelles, den 30. juni 2011 – 49 % af borgerne i EU bor i områder, hvor EU's mål for luftkvalitet endnu ikke er nået. Luftforurening er derfor en af de miljøbekymringer, der optager EU-borgerne mest.

Som led i en omfattende gennemgang af den europæiske luftkvalitetspolitik med den hensigt at fastlægge nye langsigtede mål frem til 2020 indleder Kommissionen en offentlig høring om sin aktuelle politik på dette område. I løbet af de kommende 12 uger ønskes indsamlet synspunkter for at finde frem til styrker og svagheder ved de bestående lovrammer og, til hvilke fremskridt der er opnået i gennemførelsen. Høringen, som foregår over internettet, er led i en omfattende undersøgelsesproces, der vil få indflydelse på en fornyet gennemgang i senest 2013.

Miljøkommissær Janez Potočnik siger: "Når vi ser tilbage på Europas fremskridt med at forbedre luftkvaliteten, er der god grund til at være stolt. Men med 500 000 tilfælde af for tidlige dødsfald, som sættes i forbindelse med høj partikelforurening, er det klart, at der er lang vej igen. Vi bliver nødt til allerede nu at starte en diskussion om næste mål for luftkvaliteten."

Inden for rammerne af den offentlige høring kan alle interesseparter fremkomme med deres syn på, hvordan EU's politik vedrørende luftkvalitet bedst kan forbedres. Høringen består af to dele: et kort spørgeskema for den brede offentlighed og et længere afsnit beregnet for eksperter og fagfolk fra nationale forvaltninger, regionale eller lokale myndigheder, forskere, virksomheder, interesseparter, aktører inden for sundhed og miljø og øvrige grupper, som beskæftiger sig med gennemførelsen af EU's lovgivning for luftkvalitet.

Næste skridt
Dette er begyndelsen på en bredt anlagt høringsproces, som blev bebudet af Kommissionen i januar 2011 (se MEMO/11/31). Kommissionen vil videreføre sit forberedende arbejde og gennemføre en yderligere runde af offentlige høringer, før den i senest 2013 fremlægger sine idéer til den fremtidige EU-politik for luftkvalitet.

Baggrund
EU's politik for luftkvalitet har en lang historie bag sig og er en af miljøpolitikkens succeshistorier. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) rapport om miljøets tilstand er udledningen fra alle luftforureningskilder af betydning gået tilbage i løbet af de sidste 20 år. Emissionerne fra visse forureningskilder er faldet mærkbart. For eksempel er blyemissionerne reduceret med ca. 90 %. EU's lovgivning om industriemissioner, køretøjers udstødninger og brændselskvalitet har en stor andel heri.

Men luftkvaliteten i EU er stadig et stykke fra målene i 6. miljøhandlingsprogram, hvor EU's vedtagne mål var "opnåelse af et luftkvalitetsniveau, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for sundhed og miljø."

I 2008 boede 45 % af befolkningen i EU stadig i områder, hvor partikelindholdet (PM10) lå over grænseværdien, 49 % boede i områder, hvor den årlige grænseværdi for NO2 var overskredet, og 46 % boede i områder, hvor O3 -målværdien for sundhedsbeskyttelse var overskredet. Derudover udsættes 20-30 % af bybefolkningen for en række grænseværdioverskridelser.

Af den seneste Eurobarometer-undersøgelse af "Attitudes of European citizens towards the environment" (nr. 365) fremgår, at 36 % af borgerne nævner luftforurening som et af de fem miljøspørgsmål, de udtrykker størst bekymring for, og 40 % nævner forurening i store og små byer som det miljøproblem, der falder dem først ind.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om EU's politik for luftkvalitet og gennemgangen heraf:
http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm