Ressurseffektivitet i bygningssektoren

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om multigheter for ressureeffektivitet i bygningssektoren

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on resource efficiency in the building sector

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 02.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 02.07.2014, dansk utgave)

Miljø/erhvervspolitik: Bedre bygninger at bo og arbejde i
Kommissionen har i dag vedtaget nye forslag, der skal mindske nye og renoverede bygningers miljøbelastning ved at øge ressourceeffektiviteten og forbedre oplysningerne om bygningers miljømæssige indvirkning. Resultaterne ventes at blive:

• Til fordel for miljøet. Næsten halvdelen af EU's endelige energiforbrug og forbrug af udvundne materialer og ca. en tredjedel af vandforbruget stammer fra opførelse og brug af bygninger.

• Til fordel for byggebranchen. EU's byggesektor tegner sig for næsten 10 % af BNP og 20 millioner arbejdspladser.

• Og til fordel for brugerne. Bæredygtige bygninger er ikke kun ressourceeffektive og billigere i drift og vedligeholdelse – og de har positive virkninger for vores sundhed og velvære.

Næstformand i Europa-Kommissionen og fungerende kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, Michel Barnier, udtaler: "Byggesektoren bør se dagens forslag som en mulighed for at forny sig og tiltrække nye talenter. Nye teknologier rummer et stort potentiale, ikke kun for nye huse, men også for renovering af millioner af eksisterende bygninger med henblik på at gøre dem meget energieffektive. Vi er nødt til at gribe denne mulighed."

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Vi hører meget om bygningers energieffektivitet, men vi er også nødt til at se på det samlede billede. Bedre offentlig information om miljøpræstationer er en sikker vej til at øge bygningernes samlede resultater. Det er godt for miljøet, for vores helbred – og for vores pengepung."

Når bygninger opføres, anvendes og nedrives, har det ofte store miljøkonsekvenser. Selv om energieffektiviteten er blevet mærkbart forbedret i de senere år i EU, er der kun meget få oplysninger til rådighed om bygningernes overordnede miljøpræstationer. Forskning har vist, at 79 % af husholdningerne i EU gerne vil tage hensyn til miljøaspekter, når de lejer eller køber en ejendom. Trods dette er mindre end 1 % af bygningerne i EU blevet vurderet i denne henseende.

Dagens forslag vil give arkitekter, producenter af byggevarer, entreprenører og enhver, der ønsker at leje eller købe en bygning, adgang til bedre oplysninger om de miljø- og sundhedsmæssige aspekter. Det vil blive lettere at sammenligne de miljømæssige konsekvenser af forskellige alternativer inden for design, opførelse, anvendelse og nedrivning, hvilket igen vil give incitament til at opføre bæredygtige bygninger rundt om i EU.

Med dette for øje vil Kommissionen sammen med interessenter og nationale myndigheder nu udvikle en ramme med et begrænset antal indikatorer for at vurdere bygningers miljøpræstationer. Målet er at skabe et værktøj, som såvel private aktører som offentlige myndigheder kan anvende i hele Europa. En offentlig høring sidste år konkluderede, at en sådan ramme vil være et vigtigt skridt i retning af at øge udbuddet af og efterspørgslen efter mere miljøvenlige bygninger.

Der vil også blive taget skridt til direkte at forbedre bygningers energimæssige ydeevne. Nye forslag vil gøre det lettere at genanvende bygge- og nedrivningsaffald og bruge det til at opføre eller renovere bygninger. Det betyder, at der vil blive smidt mindre affald ud på lossepladsen, og at der vil blive brug for færre nye materialer.

Disse initiativer er sammen med meddelelserne om affald og den cirkulære økonomi, grønne arbejdspladser og den grønne handlingsplan for SMV'er, som Kommissionen også offentliggjorde i dag, startskuddet til en ny dagsorden for ressourceeffektivitet i årene fremover.

De næste skridt

Det første sæt indikatorer bør være tilgængelige inden for to til tre år. Derefter vil der blive indsamlet oplysninger, som gradvist vil få betydning for nye og renoverede bygninger. Kommissionen vil også styrke markedet for genanvendelse af bygnings- og nedrivningsaffald gennem øget støtte til forsknings? og demonstrationsprojekter og mere samarbejde med medlemslandene for at gøre genvinding mere økonomisk attraktivt.

Baggrund

Køreplanen for et ressourceeffektivt Europa fra 2011 viste, hvordan ernæring, transport og boliger typisk står for 70-80 % af den samlede miljøbelastning i de industrialiserede lande. Konklusionen er, at de nuværende politikker til fremme af energieffektivitet og brug af vedvarende energi i bygninger skal suppleres med politikker for ressourceeffektivitet, hvor der ses på et bredere spektrum af miljøpåvirkninger i hele livscyklussen for bygninger. En sådan politik skal desuden bidrage til en konkurrencedygtig byggesektor og udvikling af ressourceeffektive bygninger. Køreplanen opstiller milepæle for 2020 og indeholder tiltag, der skal gennemføres af Europa-Kommissionen. Den anbefaler også, at der vedtages en meddelelse om bæredygtige bygninger for at nå milepælene i køreplanen.

Initiativet indeholder forslag til fremgangsmåder til en gensidig anerkendelse eller harmonisering af de forskellige eksisterende evalueringsmetoder, som kan gøre dem mere operationelle og billige for byggevirksomheder, forsikringsbranchen og investorer. Dette er i tråd med den strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder, som fastsætter politiske tiltag frem til 2020 med hensyn til investeringer, humankapital, miljøkrav, regulering og adgang til markeder.

Yderligere oplysninger

Link til Kommissionens meddelelse: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Spørgsmål og svar om bæredygtige bygninger MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

IP/14/763

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.07.2014
Annen informasjon