Språkundervisning i skolen: nøkkeldata for Europa 2012

Tittel

Rapport fra Kommisjonen (Eurydice/Eurostat): Nøkkeldata om språkundervisning i europeiske skoler - 2012

Report from the Commission (Eurydice/Eurostat): Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2012

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Starttidspunktet i Europa for børns fremmedsprogsind­læring bliver stadig tidligere
Børn starter med at lære fremmedsprog i en stadig tidligere alder i Europa, og ifølge en rapport, som Europa-Kommissionen har offentliggjort, starter de fleste elever, når de er 6-9 år gamle. De fleste lande eller regioner har nedsat startalderen for obligatorisk sprogindlæring inden for de seneste 15 år, og nogle steder udbydes fremmedsprog sågar i førskolealderen, f.eks. tilbyder det tysktalende mindretal i Belgien fremmedsprogs­indlæring for børn så tidligt som i treårsalderen. Rapporten om nøgledata om fremmedsprogsindlæring i skolerne i Europa 2012 bekræfter, at engelsk er langt det hyppigst underviste fremmedsprog i næsten alle europæiske lande, mens fransk, spansk, tysk og russisk halter langt bagefter.

Den sproglige og kulturelle mangfoldighed er et af Den Europæiske Unions største aktiver udtaler Androulla Vassiliou, som er kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. Sprogindlæring gør det lettere at kommunikere mellem befolkninger og lande, og det tilskynder til tværnational mobilitet og integration af vandrende arbejdstagere. Det glæder mig at se, at selv de yngste borgere nyder godt af glæden ved at opdage fremmedsprog. Jeg vil også gerne opfordre borgerne til ikke bare at se på de hyppigst anvendte sprog og således opdage Europas utrolige sproglige mangfoldighed.

Rapporten fokuserer på, at et stigende antal elever nu lærer to fremmedsprog i mindst et år af den obligatoriske skolegang. I gennemsnit lærte 60,8 % af eleverne fra 7. til 10. klasse i 2009-2010 to eller flere fremmedsprog, hvilket var en stigning på 14,1 % sammenlignet med 2004-2005. I samme periode faldt andelen af elever fra det tidlige grundskoleniveau, som ikke lærer fremmedsprog, fra 32,5 % til 21,8 %.

Engelsk er det fremmedsprog, som undervises mest i næsten alle 32 lande, der er omfattet af undersøgelsen (27 medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet), hvilket er en tendens, som har gjort sig betydeligt mere gældende siden 2004-2005. På 7.-10. klassetrin i grundskolen og i de gymnasiale ungdomsuddannelser lærer mere end 90 % af eleverne engelsk. Kun en meget lille procentdel af eleverne (0,5 % afhængigt af hvilket land, der er tale om) lærer fremmedsprog ud over engelsk, fransk, spansk, tysk og russisk.

Rapporten bekræfter også et ret overraskende resultat, nemlig at kun få lande kræver, at deres fremmedsprogsundervisere tilbringer en periode af deres uddannelse i udlandet. Faktisk anførte kun 53,8 % af de fremmedsprogsundervisere, som deltog i den euro­pæiske undersøgelse om sprogkompetencer (IP/12/679), der blev offentliggjort for nylig, at de havde tilbragt mere end en måned i et land, hvis sprog de underviser i. Men dette gennemsnit dækker over mange forskellige tilgange: 79,7 % af de spanske lærere har tilbragt mere end en måned med at studere det sprog, de har valgt, i et land, hvor det tales, hvorimod det kun gælder for 11 % af de estiske lærere. Disse resultater betyder, at man kan stille spørgsmål ved, om det skal anses for at være et kvalitetskriterium i læreruddannelsen for fremtidige lærere, om de har praktisk sprogerfaring.

Betydningen af fremmedsprogsindlæring vil være i fokus på konferencen om "Flersprogethed i Europa", som Kommissionen tilrettelægger i Limassol på Cypern den 26—28. september. Hovedtaler er kommissær Androulla Vassiliou.

Baggrund

- Flersprogethed i Unionen
Europa-Kommissionen fremmer flersprogethed og fremmedsprogsindlæring for at 1) støtte den interkulturelle dialog og et mere rummeligt samfund, 2) hjælpe offentligheden med at gøre den mere bevidst om unionsborgerskabet, 3) åbne for mulighederne for, at de unge kan læse og arbejde i udlandet og 4) åbne nye markeder for EU-virksomheder, der konkurrerer på globalt plan.

Målet er et Europa, hvor alle skal have undervisning i mindst to fremmedsprog ud over deres modersmål fra en meget tidlig alder. Målet "modersmål-plus-to" blev fastsat af EU's stats- og regeringschefer på topmødet i Barcelona i marts 2002. Med henblik på at fremme udviklingen i retning af dette mål vil Kommissionens nye strategi "Nyt syn på færdigheder", som forventes vedtaget i november, foreslå et benchmark i forbindelse med fremmedsprogsindlæring.

- "Nøgledata om fremmedsprogsundervisning i Europa 2012"
Det fremgår af rapporten, at de fleste lande har sat deres startalder for den obligatoriske fremmedsprogsundervisning ned inden for de seneste 15 år, med undtagelse af Belgien (det fransktalende samfund), Letland, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Selv om den alder, fra hvilken eleverne begynder at lære fremmedsprog, generelt er faldet, er den anvendte undervisningstid, som de har fået, ikke steget betydeligt. Faktisk er undervisningstiden til fremmedsprog ret lav sammenlignet med andre fag.

Rapporten om nøgledata om fremmedsprogsundervisning i Europa 2012 indeholder omfattende dokumentation for at støtte en politisk beslutningstagning og forbedringer inden for kvalitet og effektivitet i forbindelse med sprogindlæring. Fremme af fremmedsprogsindlæring er en af de væsentligste målsætninger i Kommissionens ET 2020-strategi inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og er også af afgørende betydning for den tværnationale mobilitet hos EU-borgerne, hvilket er en af målsæt­ningerne i Europa 2020 - strategien om vækst og beskæftigelse.

Rapporten, som offentliggøres hver 3-4 år, omfatter en lang række kilder til data og giver et komplet billede af fremmedsprogsundervisningen i de 32 deltagende lande. Deri måles 61 indikatorer i fem kategorier: kontekst, tilrettelæggelse, deltagelse, undervisere og undervisningsprocesser. Data stammer hovedsageligt fra fire kilder: Eurydice, Eurostat, den europæiske undersøgelse om sprogfærdigheder og OECD's internationale PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment).

Den kombinerer de statistiske oplysninger med en beskrivelse af konteksten og tilrette­læggelsen af fremmedsprogsundervisningen, elevdeltagelsesniveauerne og nærmere oplysninger om fremmedsprogsundervisernes grunduddannelse og opfølgningen deraf. Desuden indeholder rapporten også tendenser inden for fremmedsprogsundervisningen i årenes løb, og den aktuelle situation analyseres sammenlignet med situationen tidligere.

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 (Nøgledata om fremmedsprogsundervisning i Europa 2012) er en fælles publikation fra Eurydice/Eurostat, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen.

Eurydice
Eurydice-netværket indeholder analyser og oplysninger om de europæiske undervisnings­systemer og –politikker. Det består af 38 nationale enheder i de 34 lande, der deltager i EU's program om livslang læring (EU-medlemslande, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Serbien og Tyrkiet). Serbien og Schweiz deltog ikke i rapporten Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. Eurydice koordineres og forvaltes af EU's forvaltningsorgan Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Yderligere oplysninger
Hele rapporten på engelsk findes på følgende adresse: "Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 "

Highlights of the report
Europa-Kommissionen: Education and training

Nøkkelinformasjon