Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Statusrapport om utviklingen av annengenerasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I denne statusrapport beskrives det arbejde, der er gennemført i første halvår af 2011 vedrørende udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og forberedelserne til overgang fra SIS 1+ til SIS II. Den fremlægges for Rådet og Europa- Parlamentet i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2011