6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2231 av 4. desember 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 vedrørende navnet på innehaveren av godkjenningen av 6-fytase

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2231 of 4 December 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/329 as regards the name of the holder of the authorisation of 6-phytase

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kaesler Nutrition GmbH har i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning med forslag til ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen for så vidt angår Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/329.

(2) Lohmann Animal Nutrition GmbH, indehaveren af godkendelsen af tilsætningsstoffet 6-fytase, har ændret virksomhedens navn til »Kaesler Nutrition GmbH« med virkning fra den 3. juli 2017. Ansøgeren har fremlagt relevante data til støtte for sin anmodning.

(3) Den foreslåede ændring af indehaveren af godkendelsen er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(4) For at gøre det muligt for Kaesler Nutrition GmbH at udnytte sine markedsføringsrettigheder er det nødvendigt at ændre navnet på indehaveren af godkendelsen. Gennemførelsesforordning (EU) 2016/329 bør derfor ændres.

(5) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne til denne forordning, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvori tilsætningsstoffet 6-fytase, samt forblandinger og foderblandinger indeholdende tilsætningsstoffet, som er i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, fortsat kan markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2017
Anvendelsesdato i EU
25.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet