6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2231 av 4. desember 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 vedrørende navnet på innehaveren av godkjenningen av 6-fytase

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2231 of 4 December 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/329 as regards the name of the holder of the authorisation of 6-phytase

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder en administrativ endring av innehaver av godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff (forordning (EU) nr. 2016/329), fra Lohmann Animal Nutrition GmbH til Kaesler Nutrition GmbH. Dette fordi virksomheten har endret navn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 4.desember 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2017
Anvendelsesdato i EU
25.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet