Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om betingelser for adgang til naturgasstransmisjonsnett

Commission Decision (EU) 2015/715 of 30 April 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens afgørelse 2012/490/EU ændredes procedurerne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger og kravene til gennemsigtighed, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009, med henblik på at gennemføre harmoniserede europæiske regler om kapacitetstildeling.

(2) I forbindelse med gennemførelsen af afgørelse 2012/490/EU opstod der uoverensstemmelser for så vidt angår datoen for offentliggørelse af agenturets overvågningsrapport om kapacitetsbegrænsninger ved sammenkoblingspunkter og datoen for offentliggørelse af transmissionssystemoperatørernes data. For at agenturet kan råde over de data, der er nødvendige for at udøve dets overvågningsrolle af hensyn til en effektiv gennemførelse af afgørelse 2012/490/EU, bør der foretages en ændring af perioden for transmissionssystemoperatørernes offentliggørelse af dataene og den dato, hvor agenturet skal offentliggøre rapporten.

(3) Bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 51 i direktiv 2009/73/EF.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.04.2015
Anvendelsesdato i EU
25.05.2015
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet