Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tariffstrukturer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/460 av 16. mars 2017 om etablering av en nettregel for harmoniserte tariffstrukturer for gassoverføring

Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2009 er det nødvendigt at fastsætte en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas og fastsætte EU-regler, som har til formål at bidrage til markedsintegration, øge forsyningssikkerheden og fremme den indbyrdes forbindelse mellem gasnet.

(2) Et afgørende skridt i at nå disse mål er at øge gennemsigtigheden af transmissionstarifstrukturer og procedurerne for at fastsætte dem. Derfor er det nødvendigt at fastsætte krav til offentliggørelse af oplysninger i forbindelse med fastlæggelsen af indtægter for transmissionssystemoperatørerne og for at kunne aflede forskellige transmissions- og ikke-transmissionstariffer. Disse krav skal give brugerne af nettet bedre mulighed for at forstå de tariffer, som er fastsat for både transmissionstjenester og ikke-transmissionstjenester, samt hvordan sådanne tariffer har ændret sig, fastsættes og kan ændre sig. Derudover bør netbrugerne være i stand til at forstå de underliggende omkostninger i transmissionstarifferne, og i et rimeligt omfang forudsige transmissionstariffer. De krav til gennemsigtighed, som fastsættes i denne forordning, er en yderligere harmonisering af den regel, der er fastsat i afsnit 3.1.2, litra a), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009.

(3) Efter indførelsen af begrebet entry- og exitsystemer ved forordning (EF) nr. 715/2009 er transmissionsomkostninger ikke længere direkte forbundet med en bestemt rute, da entry- og exitkapacitet kan kontraheres separat, og netbrugerne kan få gas transporteret fra et hvilket som helst entrypunkt til et hvilket som helst exitpunkt. Inden for denne ramme beslutter transmissionssystemoperatøren den mest effektive måde at sende gas igennem systemet. For at opnå og sikre en rimelig grad af omkostningsafspejling og forudsigelighed i et sådant system, skal transmissionstariffer være baseret på en referenceprismetode, som bruger specifikke omkostningsfaktorer. De vejledende principper for at anvende en konsistent og gennemsigtig referenceprismetode bør fastlægges. Forpligtelsen til at gennemføre en høring om den foreslåede referenceprismetode bør fastsættes. Hvis den foreslåede referenceprismetode er en anden end referenceprismetoden baseret på kapacitetsvægtet afstand, skal sidstnævnte fungere som en kontrafaktisk metode til sammenligning med den foreslåede referenceprismetode.

(4) For at undgå dobbeltbetaling for transmission til og fra lagerfaciliteter bør denne forordning fastsætte en mindsterabat, som anerkender en sådan infrastrukturs generelle bidrag til systemets fleksibilitet og forsyningssikkerheden. Lagerfaciliteter med direkte adgang til to eller flere transmissionssystemoperatørers transmissionssystemer i direkte forbundne entry- og exitsystemer eller med samtidig adgang til et transmissionssystem og et distributionssystem, giver mulighed for transport af gas mellem direkte forbundne systemer. Anvendelse af en rabat ved entrypunkter fra eller exitpunkter til lagerfaciliteter i de tilfælde, hvor lagerfaciliteterne bruges til at transportere gas mellem direkte forbundne systemer, ville gavne disse netbrugere i forhold til andre netbrugere, som bestiller kapacitetsprodukter uden en rabat i sammenkoblingspunkter eller anvender lagerfaciliteter til at transportere gas inden for samme system. Denne forordning bør indføre mekanismer til at undgå en sådan forskelsbehandling.

(5) Med sigte på at fremme forsyningssikkerheden bør det overvejes at tildele rabatter i entrypunkter fra LNG-lagerfaciliteter og i entrypunkter fra og exitpunkter til infrastruktur udviklet med det formål at afhjælpe medlemsstaters isolerede situation for så vidt angår deres gastransmissionssystemer.

(6) Transmissionssystemoperatører i visse entry- og exitsystemer transporterer betydeligt mere gas ind i andre systemer end til forbrug i deres eget entry- og exitsystem. Derfor bør referenceprismetoderne omfatte beskyttelse af sådanne tvungne kunder mod risiciene ved store transitstrømme.

(7) For at fremme stabiliteten af transmissionstarifferne for netbrugere, fremme finansiel stabilitet og undgå skadelige virkninger på indtægtssiden og likviditeten hos transmissionssystemoperatørerne bør der fastlægges principper for indtægtsafstemning.

(8) Desuden bør der fastsættes regler for tarifprincipper for ny kapacitet, der skabes ved en markedsbaseret fremgangsmåde i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 26-30 i Kommissionens forordning (EU) nr. NEWCAM XXX. I tilfælde af, at nyskabt kapacitet fører til et niveau for krydssubsidiering, der ikke kan retfærdiggøres, da tvungne kunder ville blive udsat for en stor del af risikoen, bør denne forordning indføre mekanismer til at afhjælpe sådanne risici.

(9) Denne forordning bør gælde for den ikke-undtagne del af større nye infrastrukturer, der har fået indrømmet en undtagelse i medfør af artikel 36 i direktiv 2009/73/EF fra samme direktivs artikel 41, stk. 6, stk. 8 og stk. 10. I tilfælde, hvor den særlige karakter af sammenkoblingspunkter er anerkendt på europæisk plan med en undtagelse i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF eller på anden måde, bør de nationale reguleringsmyndigheder have beføjelse til at indrømme undtagelser fra krav i denne forordning, som ville bringe en effektiv drift af sådanne sammenkoblingspunkter i fare.

(10) Denne forordning bør ikke indskrænke anvendelsen af EU's konkurrenceregler og nationale konkurrenceregler, især forbuddet mod restriktive aftaler (artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og om misbrug af dominerende stilling (artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). De harmoniserede transmissionstarifstrukturer, der indføres, bør udformes på en sådan måde, at afskærmning af afledte forsyningsmarkeder undgås.

(11) De nationale reguleringsmyndigheder og transmissionssystemoperatørerne bør tage hensyn til bedste praksis og bestræbelser på at harmonisere procedurer i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning. I overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 bør Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og de nationale reguleringsmyndigheder sikre, at reglerne for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas gennemføres i hele EU på den mest effektive måde.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51 i direktiv 2009/73/EF

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
06.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet