Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 av 17. mai 2018 om en felles metode for prissammenlikning av alternative drivstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/732 of 17 May 2018 on a common methodology for alternative fuels unit price comparison in accordance with Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2019)

Sammendrag av innhold
Når prisen for drivstoff vises på fyllestasjoner skal det iht. Art. 7 (3) i direktiv 2014/94/EU gis informasjon om relevante enhetspriser for ulike drivstoff, særlig for naturgass og hydrogen. Når prisen for drivstoff vises på fyllestasjoner skal det iht. Art. 7 (3) i direktiv 2014/94/EU gis informasjon om relevante enhetspriser for ulike drivstoff, særlig for naturgass og hydrogen. Kommisjonen er iht. samme artikkel gitt myndighet til å vedta felles metode for sammenlikning av enhetspris for alternative drivstoff for å legge til rette for at forbrukerne gis full prisinformasjon. På denne bakgrunn legger Kommsjonen frem en gjennnomføringsforordning.

Hensikten med forslaget fra Kommisjonen er å legge til rette for at forbrukere gis informasjon på drivstoff stasjoner som gjør det mulig å foreta en indikativ prissammenlikning mellom alternative drivstoff. Den indikative prissammenlikningen skal ta utgangspunkt i en sammesnsetning av personbilmodeller som etableres av medlemsstatene og som tar hensyn til vekt og motorstyrke, men som kan benytte ulike drivstoff. For prissammenlikning definerer metoden hvordan prisen på bensin, diesel og alternative drivstoff skal uttrykkes i den aktuelle valutaen pr 100 km. Utregningen skal inkludere følgende faktorer: a) Drivstofforbruket pr 100 km for kjøretøyet som oppgitt i kjøretøyets samsvarssertifikat i henhold til Art. 18 i direktiv 2007/46/EC. b) hvis aktuelt, drivstoff-forbruk pr 100 km fastsatt av medlemsstatene for biodrivstoff blandinger av bensin og diesel. c) markedsprisen pr enhet for de respektive drivstoff i den aktuelle valutaen i samsvar med direktiv 98/6/EC. Prisen pr 100 km uttrykkes som drivstoffpris for konvensjonelt drivstoff x drivstoff forbruk pr 100 km hvor prisen for konvensjonelt drivstoff er gjennomsnittsprisen foregående kvartal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordningen vil bli regulert gjennom forskrift. I dag er prisinformasjon om diesel og bensin på "bensinstasjoner" fastsatt i prisopplysningsforskriften med hjemmel i markedsføringsloven. Dette er en forskrift som gjelder alle næringsdrivende i Norge som selger varer og tjenester til forbruker. Kravet i prisopplysningsforskriften er at næringsdrivende skal opplyse om en vares salgspris og enhetspris slik at prisene lett kan ses. Salgsprisen og enhetsprisen skal oppgis like tydelig på eller i umiddelbar nærhet av varen. Prisinformasjonen iht. forordningen gjelder ikke bare prisen for selve varen, men også kvaliteten på varen ved at det skal opplyses om forbruket av det aktuelle drivstoffet pr 100 km for ulike bilmodeller. I utgangspunktet antas at denne forskriften også kan regulere de kravene som følger av gjennomføringsforordningen. Det må imidlertid foretas en vurdering av om og ev. hvordan det juridisk skal tilpasses i forskriften.

Prisopplysningsforskriften ligger under BLD. SD holder kontakt med BLD om forskriftsarbeidet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordningen vil medføre at det skal gis informasjon til forbrukerne om prisen på alternative drivstoff på "drivstoff stasjoner" (fuel stations) som gjør det mulig å sammenlikne prisen på alternative drivstoff på en relevant måte. Dette vil bety økte kostnader for firmaene som drifter stasjonene, men det er ikke foretatt noen beregninger av disse kostnadene da det foreløpig ikke foreligger grunnlagsinformasjon. Denne må innhentes fra bransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i SU Transport, som fant den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Gjennomføringsforordningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Prisinformasjon som gjør det mulig for forbrukerne å foreta sammenlikning av ulike alternative drivstoffer vil kun ha betydning for forbukere som har biler som kan benytte ulike typer drivstoffer. Det er pr. i dag svart få slike bilmodeller på det norske markedet.

Alternative drivstoff følger definisjonen i direktiv 2014/94/EU Art. 1, som omfatter elektrisitet, hydrogen, biodrivstoffer, naturgass (CNG og LNG) og LGP. Forståelsen av kravet om å opplyse om prisen på alternative drivstoff er at dette vil gjelde på "drivstoff stasjoner" som tilbyr flere alternative drivstoff. I Norge blandes biodrivstoff med drivstoff basert på olje uten at forbruker gis informasjon om blandingsforhold eller pris for bio-andelen. Lading av el-biler foretas på egne ladepunnkter som er fysisk og økonomisk adskilt fra driften av bensinstasjoner. Også fylling av hydrogen foretas på egne stasjoner, som foreløpig utgjør et lite antall. Den foreløpige vurderingen er at forordningen først vil få betydning når ulike typer alternative drivstoffer selges fra samme fysiske sted med samme operatør og når antall biler som kan benytte ulike drivstoffer øker.

SD deltar for øvrig i Kommisjonens Alternative Fuels Infrastructure Committee, der bla. nasjonal implementering av denne forordningen diskuteres.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 17.05.2018

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2018
Anvendelsesdato i EU
07.06.2020
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet