Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/411 av 11. mars 2015 om kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser, som blandes i malinger og lignende overflatebehandlingsmidler, i henhold til artikkel 3, stk 3, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2015/411 of 11 March 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on cationic polymeric binders with quaternary ammonium compounds incorporated in paints and coatings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.06.2015)

Sammendrag av innhold
Nederland sendte en forespørsel til Kommisjonen om å avgjøre om en serie av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser markedsført for å inngå i maling var å betrakte som et biocidprodukt, fordi når de ble blandet i maling hadde den tørre malingen evne til å drepe skadelig mikroorganismer på malingsoverflaten. Etter forespørsel fra Kommisjonen til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til artikkel 75, stk 1(g) i forordning (EU) nr. 528/2012 avga Biocidprodukt komiteen sin mening om spørsmålet.

Ved beslutning (EU) 2015/411 er kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser, som malingsprodusenter bringer i omsetning til iblanding i malinger og lignende overflatebehandlingsmidler (heretter omtalt som ”malinger”) med henblikk på å gi slike malinger en biocidfunksjon, ikke ansett for å være et biocidprodukt.

Ved samme beslutning er malinger, som malingsprodusenter blander kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i med henblikk på å gi malingene en biocidfunksjon, ansett for å være et biocidprodukt.

Forklaringen på denne forskjellen er at det aktive stoffet dannes i malingen det tilsettes ved en kjemisk reaksjon mellom tre komponenter, den kationiske polymerbinderen med kvartære ammoniumforbindelser, et polymert dispergeringsmiddel med de samme funksjonelle grupper som den kationiske polymerbinderen og en polymer herder som «fletter» sammen de polymere bestanddelene. Videre er premissene for vedtaket at virkningsmekanismen for det aktive stoffet betinger en elektrostatisk tiltrekning som leder til endringer i fysiologiske og biokjemiske mekanismer som dreper målorganismen. Virkningsmekanismen er derfor ikke fysisk eller mekanisk og oppfyller dermed definisjonen av et aktivt biocidstoff.

Den kationiske polymeren med kvartære ammoniumforbindelser alene derimot har ikke en biocidfunksjon slik den er levert til malingsprodusentene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutningen skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Beslutningen er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til beslutning er godkjent av den faste komiteen for biocidprodukter (representanter for medlemslandene) 14.11.2014. Beslutningen ble vedtatt 11. mars 2015.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2015
Anvendelsesdato i EU
31.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett