Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom: utfyllende bestemmelser om påbudt yrkesansvarsforsikring

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder for minstebeløp for yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende garanti som kredittformidlere skal ha

Commission Delegated Regulation (EU) No 1125/2014 of 19 September 2014 supplementing Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the minimum monetary amount of the professional indemnity insurance or comparable guarantee to be held by credit intermediaries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 29, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/17/EU skal kreditformidlere have en erhvervsansvarsforsikring, som dækker de geografiske områder, hvor de tilbyder deres tjenesteydelser, eller en tilsvarende garanti mod erstatningskrav som følge af faglig forsømmelighed.

(2) Kravet om, at kreditformidlere i realkreditsektoren skal have en erhvervsansvarsforsikring eller en tilsvarende garanti er et nyt lovgivningskrav på EU-plan, men findes allerede på nationalt plan i nogle medlemsstater. De medlemsstater, der har erfaringer med krav vedrørende sådanne erhvervsansvarsforsikringer, har den største andel af realkreditlångivning gennem kreditformidlere i EU, en mangeårig høj grad af markedsindtrængning fra kreditformidleres side og følgelig også en mere specifik tilgang til regulering af sektoren. EU-bestemmelser om minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti bør derfor være baseret på erfaringerne i disse medlemsstater, når det skal fastsættes, hvilken metode det er mest hensigtsmæssigt at anvende til beregning af dette minimumsbeløb.

(3) Denne metode vil være egnet for Unionen som helhed, herunder for medlemsstater med mindre realkreditmarkeder. Det skyldes, at krav mod kreditformidlere ikke hænger sammen med den underliggende realkreditgæld, som kan variere betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, men er baseret på faglig forsømmelighed, og at den deraf følgende skade varierer langt mindre.

(4) I henhold til artikel 29, stk. 2, litra a), tredje afsnit, i direktiv 2014/17/EU skal bestemmelserne om minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti gennemgås med regelmæssige mellemrum. Det kan derfor tænkes, at der i fremtiden vil være andre muligheder eller metodologier, der er mere hensigtsmæssige til at fastslå størrelsen af disse forpligtelser for kreditformidlere, navnlig efterhånden som der bliver flere historiske data til rådighed, og der indhøstes flere erfaringer med tilsynspraksis i tilknytning erhvervsansvarsforsikringsordningerne, og hvordan de fungerer.

(5) For at minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti kan fastsættes klart, og for at sikre en mere harmoniseret tilgang i hele Unionen bør anvendelsen af dette minimumsbeløb fastsættes pr. krav og pr. år. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF indeholder et krav om et minimumsbeløb for erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti gældende pr. år og pr. krav. De fleste forsikringsformidlere, og deres forsikrere, er således bekendt med denne tilgang, og det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en lignende ordning for kreditformidlere. De fleste medlemsstater, i hvis nationale lovgivning det kræves, at kreditformidlere har en erhvervsansvarsforsikring, anvender desuden en sådan tilgang. Der bør derfor i bestemmelserne om erhvervsansvarsforsikring for kreditformidlere være en sådan sondring pr. år og pr. krav.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(7) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.09.2014
Anvendelsesdato i EU
13.11.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet