Antall kjæledyr som kan transporteres ikke-kommersielt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 av 6. mai 2010 om gennomføring av europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 som angår det maksimale antall kjæledyr av bestemte arter som kan transporteres ikke-kommersielt

Commission Regulation (EU) No 388/2010 of 6 May 2010 implementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum number of pet animals of certain species that may be the subject of non-commercial movement

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten implementerer forordning (EF) nr. 998/2003 (kjæledyrforordningen) om det maksimale antall hunder, katter eller ilder man innen EØS-området kan innføre privat ("ikke-kommersiell transport"). Antall innførte dyr kan heretter tilsammen ikke overstige 5 per privat innførsel. Det samme skal gjelde ved privat innførsel fra de europeiske statene som er listet i vedlegg II, del B, seksjon 2 (Andorra, Sveits, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten). Tidligere gjaldt dette "taket" på 5 dyr kun ved privat innførsel fra andre stater enn de som er nevnt foran.

Fra nå av vil det maksimalt kunne innføres til sammen 5 dyr (hund, katt og ilder) per privat innførsel hvis innførselen (transporten) skal kontrolleres etter kjæledyrforordningen. Hvis det er mer enn 5 dyr, skal den private innførselen kontrolleres etter samme vilkår som for kommersiell innførsel, dvs. etter direktiv 92/65/EØF.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr (kjæledyrforskriften).

Endringen antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller andre rettsakten berører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2010
Anvendelsesdato i EU
27.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 323-324
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
01.08.2011
Høringsfrist
12.09.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.12.2011
Anvendes fra i Norge
01.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0388
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro