Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/698 av 3. februar 2017 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter som er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 hva angår tilgjengelighet på markedet og bruken av biocidholdige produkter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/698 of 3 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 indeholder en udtømmende liste over eksisterende kombinationer af aktivstof og produkttype, der var omfattet af undersøgelsesprogrammet for eksisterende biocidaktivstoffer pr. 4. august 2014.

(2) I henhold til artikel 14, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 kunne alle have anmeldt en kombination af et stof og en produkttype, som indgik i del 2 i bilag II til forordningen, inden for 12 måneder fra forordningens ikrafttræden. Da denne frist er udløbet, er del 2 i bilag II til og artikel 14, stk. 3, i den pågældende forordning blevet forældede, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1950 om ikke-godkendelse af de pågældende kombinationer af stof og produkttype er blevet vedtaget.

(3) Kombinationer af stof og produkttype, der er blevet anmeldt i henhold til artikel 14, stk. 3, og som overholder bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, bør indgå i del 1 i bilag II til samme forordning og udgå af del 2 i samme bilag.

(4) I henhold til artikel 16, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 blev der offentliggjort en opfordring til alle med interesse heri til at anmelde den (de) relevante kombination(er) af stof og produkttype. Der blev i henhold til artikel 16, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 foretaget én anmeldelse inden for fristens udløb, som vedrører dialuminiumchloridpentahydroxid til anvendelse i produkttype 2, og som overholder bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014. Derfor skal denne kombination af stof og produkttype indgå i del 1 i bilag II til nævnte forordning.

(5) Den kompetente vurderingsmyndighed bør udpeges i henhold til artikel 81 i forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår de kombinationer af aktivstof og produkttype, der er omhandlet i betragtning 3 og 4.

(6) Kombinationer af aktivstof og produkttype, for hvilke der siden den 4. august 2014 er vedtaget en afgørelse om godkendelse eller ikke-godkendelse, er ikke længere omfattet af undersøgelsesprogrammet og bør derfor ikke længere være omhandlet i del 1 i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014.

(7) De kombinationer af stof og produkttype, der er opført i del 2 i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, og som ikke blev anmeldt i henhold til undersøgelsesforordningens artikel 14, stk. 3, bør udgå af del 2 i samme bilag. Del 2 af det pågældende bilag bliver derfor forældet og bør udgå.

(8) Derfor bør del 1 i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 blive til bilag II, da den er den eneste resterende del i bilag II, og henvisningerne til artikel 14, stk. 3, og del 1 i bilag II skal udgå.

(9) Delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
08.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.02.2017
Anvendelsesdato i EU
09.05.2017
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet