Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av destillat av tresyre i unionslisten over aromastoffer

(Draft) Commission Regulation amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of pyroligneous distillate in the Union list of flavourings

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008. Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 blev der ligeledes indført del B ("Aromapræparater"), del C ("Reaktionsaromaer"), del D ("Aromaforstadier"), del E ("Andre aromaer") og del F ("Udgangsmaterialer") i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008. Bilag I, del B-F, svarer til de kategorier af aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B-F indeholder ingen oplysninger.

(3) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 er der fastsat overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(4) I artikel 4 til forordning (EU) nr. 873/2012 er der fastsat en overgangsperiode for fødevarer, der indeholder de aromaer, der er opført i bilag I, del B-F, til forordning (EF) nr. 1334/2008, og for hvilke der inden den 22. oktober 2015 er indgivet en ansøgning i henhold til artikel 3. I artikel 4 fastsættes det, at overgangsperioden for markedsføring af sådanne fødevarer udløb den 22. april 2018.

(5) Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(6) Den 16. oktober 2012 blev der indgivet en ansøgning til Kommissionen om godkendelse af produktet træpyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) med navnet "romether" under kategorien "andre aromaer". Ansøgeren ønskede denne aroma godkendt til anvendelse i konsumis, sukkervarer, tyggegummi, korn og kornprodukter fremstillet af korn, rødder og rodknolde, bælgplanter og bælgfrugter, bagværk, kød og kødprodukter, salt, krydderier, supper, saucer, salater, ikke-alkoholholdige drikkevarer samt alkoholholdige drikkevarer og op til et vist niveau.

(7) Ansøgningen blev indgivet til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") med henblik på en udtalelse. Ansøgningen blev også gjort tilgængelig for medlemsstaterne, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(8) Den 24. august 2017 vedtog autoriteten sin "videnskabelige udtalelse om aromagruppeevalueringer 500 (FGE.500): romether", vedrørende sikkerhedsevalueringen af træpyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) ved anvendelse som aroma under kategorien "andre aromaer" . Dette produkt er en kompleks blanding af over 80 individuelle bestanddele. Autoriteten konkluderede, at tilstedeværelsen af genotoksiske stoffer som bestanddele i romether er problematisk i forhold til sikkerheden i henhold til den overordnede strategi for risikovurdering af aromastoffer. Den påpegede alvorlige sikkerhedsmæssige betænkeligheder vedrørende et antal komponenter, såsom furaner og derivater, og andre bestanddele, der er forbundet med gentoksicitet og carcinogenicitet, og nævnte også karcinogenicitetsrisiciene forbundet med tilstedeværelsen af i ethanol.

(9) Tjekkiet og Slovakiet har underrettet Kommissionen om anvendelsen af træpyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i de traditionelle spiritusprodukter tuzemák og tuzemský og anmodet om at opretholde denne anvendelse for disse særlige spiritusprodukter.

(10) Ifølge betragtning 7 i forordning (EF) nr. 1334/2008 bør godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer også tage hensyn til andre faktorer af relevans for det spørgsmål, der er under overvejelse, herunder også samfundsmæssige og traditionelle faktorer. Da anvendelsen af denne aroma på nuværende tidspunkt er nødvendigt for at opretholde de særlige, traditionelle organoleptiske egenskaber i spiritusprodukterne tuzemák og tuzemský i Tjekkiet og Slovakiet, bør stoffet tillades på de betingelser, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

(11) De pågældende spiritusprodukter er, som alle former for spiritus og alkoholholdige drikkevarer i almindelighed, ikke beregnet til at blive indtaget af børn eller andre sårbare befolkningsgrupper. I tillæg til de eksisterende mærkningskrav bør medlemsstaterne kræve yderligere oplysninger om de specifikke risici, som er forbundet med tilstedeværelsen af træpyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i de pågældende traditionelle alkoholholdige drikkevarer.

(12) Spiritusprodukter tilsat træpyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) må ikke anvendes til fremstilling af andre fødevarer.

(13) Når der henvises til aromaen i mærkningen af spiritusprodukterne tuzemák og tuzemský, skal aromaens navn eller FL-nummer anføres.

(14) Hvis træpyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) markedsføres som sådan og ikke er bestemt til salg til den endelige forbruger, bør det i tillæg til kravene i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1334/2008 anføres på mærkningen, at denne aroma kun må anvendes til fremstilling af spiritusprodukterne tuzemák og tuzemský.

(15) Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning anvendes fra den 23. april 2018.

(16) Denne forordning bør være gældende i en periode på fem år for at give mulighed for at udvikle alternativer til træpyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) til anvendelse i de traditionelle spiritusprodukter tuzemák og tuzemský.

(17) Bilag I, del E, til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(18) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet