Aromaforordningen: endringsbestemmelser for kaffein og teobromin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1482 av 4. oktober 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder kaffein og teobromin

Commission Regulation (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards caffeine and theobromine

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3) Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af medlemsstaten eller en interesseret part.

(4) EU-listens del A indeholder både evaluerede aromastoffer, som ikke er tildelt fodnoter, og aromastoffer under evaluering, som er identificeret med fodnotehenvisningerne 1-4.

(5) Stofferne coffein [FL-nr. 16.016] og theobromin [FL-nr. 16.032] er opført i listen med fodnote 1, i henhold til hvilken evalueringen af de pågældende stoffer skulle afsluttes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten").

(6) Den 31. januar 2017 afsluttede autoriteten evalueringen af sikkerheden ved coffein [FL-nr. 16.016] og theobromin [FL-nr. 16.032] ved anvendelse som aromastoffer og konkluderede, at anvendelse heraf som aromastoffer ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder på grundlag af det anslåede indtag i visse fødevarekategorier. De anvendelsesbetingelser, der allerede er fastsat i EU-listen, kan derfor bevares.

(7) Coffein [FL-nr. 16.016] og theobromin [FL-nr. 16.032] bør derfor opføres som evaluerede stoffer i EU-listen over aromaer uden den fodnotehenvisning, som de for øjeblikket er tildelt på EU-listen.

(8) Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet