Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring og korrigering i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til noen aromastoffer

(Draft) Commission Regulation amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder endringer av ni aromastoffer i unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen.

Rettsakten endrer Unionslisten for 9 stoffer som EFSA har vurdert. Disse har FL numre 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.109 og 15.113, 16.090 og 16.111. EFSA har ikke funnet noen helsefare knyttet til inntak av stoffene. Merknaden som er knyttet til stoffene og som markerer at de er under vurdering kan dermed fjernes for stoffene. I tillegg korrigerer rettsakten feil i navn for FL nr. 12.054 og FL nr. 17.038.

Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått. Forslaget er akseptabelt.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten endrer ikke forhold for produksjon og omsetning av de ni stoffene. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten bekrefter at aromastoffene 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.10 og 15.113, 16.090 og 16.111 er vurdert av EFSA. Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er vedtatt. Korrigering av feil gjør at det regelverket hindrer misforståelser. Endringene vil være med å gjøre regelverket lettere å forstå, for både næringsmiddelaktører og andre.

Forslaget er akseptabelt.

Status
Denne rettsakten fikk full støtte i Kommisjonen 17. november 2017 og er sendt til Parliament og Råd for høring før formelt vedtak.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet