Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/378 av 3. mars 2017 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2017/378 of 3 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder bruksbegrensninger for 20 aromastoffer på unionslisten. Følgende aromastoffer omfattes av endringene:

deka- 2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.139), hepta-2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.153), heksa-2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.162), nona-2,4- dien-1-ol (FL-nr. 02.188), heks-2-trans,4-trans-dienal (FL-nr. 05.057), trideka-2-trans,4-cis,7-cis-trienal (FL-nr. 05.064), nona-2,4-dienal (FL-nr. 05.071), 2,4-dekadienal (FL-nr. 05.081), hepta-2,4-dienal (FL-nr. 05.084), penta- 2,4-dienal (FL-nr. 05.101), undeka-2,4-dienal (FL-nr. 05.108), dodeka-2,4-dienal (FL-nr. 05.125), okta-2-trans,4- trans-dienal (FL-nr. 05.127), deka-2-trans,4-trans-dienal (FL-nr. 05.140), deka-2,4,7-trienal (FL-nr. 05.141), nona- 2,4,6-trienal (FL-nr. 05.173), 2,4-oktadienal (FL-nr. 05.186), tr-2,tr-4-nonadienal (FL-nr. 05.194), tr-2,tr-4- undekadienal (FL-nr. 05.196) og heksa-2,4-dienylacetat (FL-nr. 09.573).

Bruksbetingelsene er endret fordi EFSA (European Food Safety Authority) har framlagt toksikologiske data for de representative stoffene for gruppen FGE 203, heksa-2-trans,4-trans-dienal (FL-nr. 05.057) og deka-2-trans,4-trans- dienal (FL-nr. 05.140). EFSA mener at de representative stoffene for gruppen FGE 203 kan være genotoksiske. For å begrense bruken for de andre stoffene i gruppen og inntil disse er vurdert, er det derfor innført restriksjoner for bruk av stoffene. Tilvirker av stoffene sendte ny dokumentasjon for de resterende stoffene til Kommisjonen den 26. september 2016. EFSA vil vurdere tilsendt dokumentasjon. Inntil ny vurdering fra EFSA foreligger, er det derfor innført restriksjoner.

Overgangsordninger: Matvarer som inneholder de tjue nevnte aromastoffene og som er lovlig markedsført før denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Fordi EFSA ikke kan utelukke at de representative stoffene i aromagruppen FGE 2013 er genotoksiske, uttrykte Norge at vi hadde helst sett at stoffet ble tatt ut av unionslisten da saken ble behandlet i Kommisjonen. Dette fikk vi ikke gjennomslag for. I stedet ble det besluttet å «fryse» bruk av stoffene. På den måten hindrer man at stoffene tas ytterligere i bruk og at forbrukerne eksponeres enda mer. Tilvirker har sendt inn dokumentasjon for stoffene og som EFSA vil vurdere. Endelige endringer for bruk for de tjue aromastoffene vil derfor kunne skje etter EFSAs vurdering.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2017
Anvendelsesdato i EU
24.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.07.2017
Anvendes fra i Norge
07.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0378
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro