Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om det tidsmessige og administrative forløp av auksjoner over kvoter for drivhussutslipp og andre sider i forbindelse med slike auksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhussutslipp i Fellesskapet

Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community

Siste nytt

Åpen konsultasjon om forordningen igangsatt av Kommisjonen 22.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2011)

Sammendrag av innhold
Ifølge Direktiv 2009/29/EC (det reviderte kvotedirektivet) skal auksjonering være det grunnleggende prinsippet for fordeling av utslippskvoter. Ifølge paragraf 4 i artikkel 10 skal Kommisjonen vedta en regulering på: tidspunkt, administrasjon og andre aspekter ved auksjonering for å sikre at den skjer på en åpen, transparent og ikke-diskriminerende måte. Det er videre uttalt at auksjonen skal designes slik at kvotepliktige installasjoner, inkl. SMBs, har full, rettferdig og lik tilgang, og at alle deltakere har tilgang til samme informasjon på samme tid, at auksjonen skjer på en kostnadseffektiv måte uten unødvendige administrative kostnader, og at tilgang til kvoter sikres for små utslippere.14. juli 2010 la Kommisjonen fram rettsakten. Rettsakten ble formelt godkjent 12. november 2010. Det skal etableres en felles auksjonsplattform, samtidig som medlemsland kan velge å etablere egne plattformer ("opt-out platforms"). Disse auksjonsplattformene skal utformes på samme måte som fellesplattformen. Tyskland, Polen og Storbritannia har valgt å etablere egne plattformer. - For fellesplattformen er det lagt opp til at auksjonene skal spres jevnt over året, med minst én auksjon i uken og med samme volum i hver auksjon. Jevnlige auksjoner antas å begrense eventuelle negative virkninger på andrehåndsmarkedet. - Kvotene skal selges spot eller som 5-dagers futures. - Volumet i hver auksjon skal være på mellom 10 og 20 mill tonn. Dette gjelder for alle plattformene. Dersom total kvotemengde er mindre enn 10 mill. tonn må totalt volum selges i én auksjon pr år.- Hvert land skal utevne en "auctioneer" som skal være ansvarlig for å gjennomføre auksjonene på vegne av medlemslandet. - Det skal utarbeides en auksjonskalender for ett år av gangen, og den skal være samordnet mellom plattformene.- En kontrollør (auction monitor) skal overvåke auksjonene (på alle plattformene). Kostnadene knyttet til denne kontrollen var i utgangspunktet tenkt fordelt likt på alle auksjonsplattformene.- Offentlig anbud skal benyttes både for fellesplattformen og for de nasjonale plattformene. Kommisjonene er nå i ferd med å utarbeide anbudsdokument for den felles plattformen og for auction monitor. - Auksjonsplattformen som velges må være knyttet til minst ett clearing-/oppgjørssystem. Avtalen med den felles auksjonsplattformen skal gjelde for en periode opp til fem år, mens avtalen for opt-out plattformen kan gjelde for tre år, men med mulighet forforlengelse i ytterligere to år.

Merknader
Rettsakten er gitt med hjemmel i det reviderte kvotedirektivet 2009/29/EF, jfr. direktiv 2003/87/EF, jfr. EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art. 192).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget behandlet rettsakten ved skriftlig prosedyre og fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Climate Change Committee, som ble etablert under kvotedirektivet (2003/87/EF), vedtok 14. juli 2010 en auksjonsforordning for salg av klimakvoter (EUA) i EU-ETS i post-2012 perioden. Rettsakten trådte i kraft 12. november 2010. Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom henvisningsbestemmelsen i klimakvoteforskriften § 8-1.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2010
Anvendelsesdato i EU
19.11.2010
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 563-603
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2012
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.08.2013
Anvendes fra i Norge
01.08.2013