Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/849 av 30. mai 2018 om endring av direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy, direktiv 2000/53/EF om kasserte batterier og akkumulatorer og direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet)

Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018

Nærmere omtale

[Red. anm.: Klikk her for å se en full oversikt over sirkulær økonomipakken.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, siste oppdatert 28.11.2016)

Rettsakten er hjemlet i EU-traktatens (TFEU) artikkel 192 (1) om prosedyre for vedtak av rettsakter på miljøområdet (tidligere artikkel 175 TEF).

Direktivforslaget inngår i en pakke om sirkulær økonomi som Europakommisjonen la fram 2. desember 2015, som blant annet inneholder en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av flere avfallsdirektiver: rammedirektivet om avfall (2008/98/EF), emballasjedirektivet (94/62/EF), deponidirektivet (1999/31/EF), direktivet om kasserte kjøretøy (2000/53/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og direktivet om elektrisk og elektronisk avfall - "WEEE-direktivet" (2012/19/EU).

Forslagene til endringer i avfallsregelverket skal blant annet bidra til bedre design av produkter, reduserte avfallsmengder, redusert forsøpling, økt ombruk og materialgjenvinning og redusert deponering. Rettsaktene skal i større grad sikre at alle medlemsland når de fastsatte målene, gjennomfører regelverket og at rapporter blir bedre.

Handlingsplanen for en sirkulær økonomi har et eget EØS-faktanotat.

Sammendrag av innhold
Endringsdirektivet foreslår mindre endringer i direktiv om kasserte kjøretøy, direktiv om kasserte batterier og akkumulatorer, og i WEEE-direktivet. Endringsforslagene er hovedsakelig knyttet til rapportering.

For direktivet om kasserte kjøretøy foreslås det at medlemslandene får plikt til å rapportere elektronisk og i overensstemmelse med Kommisjonens format hvert år. I tillegg skal det vedlegges en kvalitetsrapport til den årlige rapporten. Kommisjonen vil gjennomgå innrapporterte data og publisere resultatene hvert tredje år. Kommisjonen vil vedta en gjennomføringsrettsakt som omfatter formatet for rapporteringen.

For batteridirektivet foreslås det at kravet om å rapportere hvordan direktivet er implementert hvert tredje år bortfaller. Medlemslandene rapporterer om svært få endringer fra gang til gang og Kommisjonen mener derfor rapporteringen er overflødig.

For WEEE-direktivet foreslås det årlig rapportering i stedet for den eksisterende ordningen med rapportering hvert tredje år. Rapporteringen skal skje elektronisk, på format bestemt av Kommisjonen. Det stilles et nytt krav om at rapportering skal følges av en rapport med kvalitetssjekk av data som er rapportert. Kommisjonen vil gjennomgå innrapporterte data og publisere resultatene hvert tredje år. Kommisjonen vil vedta en gjennomføringsrettsakt som omfatter formatet for rapporteringen.

Det foreslås også å legge til en fotnote om Forordning (EU) nr. 182/2011 i artikkel 21. Denne forordningen legger føringer og regler for hvordan land involveres i Kommisjonen sin gjennomføring av regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslag til endringer i direktiv om kasserte kjøretøy vil kunne medføre behov for endringer av avfallsforskriften.

Endring av batteridirektivet medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Forslag til endringer i WEEE-direktivet vil medføre behov for endringer i avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For direktiv om kasserte kjøretøy vil forslaget om at rapporteringen skal følges av en kvalitetsrapport medføre noe arbeid for aktører som bidrar til rapporteringen, både hos næringsliv og myndigheter. Hvor omfattende dette arbeidet vil være, vil avhenge av hvor omfattende kravene i Kommisjonens gjennomføringsrettsakt blir. Det samme gjelder til WEEE-direktivet som har et tilsvarende krav om at rapporteringen skal følges av en kvalitetssjekk. Dette vil kunne innebære økt bruk av ressurser ved myndighetenes rapportering til EU, men hvor omfattende dette blir, avhenger av kravene som blir stilt i Kommisjonens gjennomføringsrettsakt.

Forslaget til endringer i batteridirektivet har små økonomiske og administrative konsekvenser, og det vil være arbeidsbesparende for Miljødirektoratet når kravet om implementeringsrapporter bortfaller.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble presentert for spesialutvalget for miljø 16.06.2016. Rettsakten skal behandles i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

​Miljødirektoratet har gjennomført høring hvor det ble bedt om innspill vedrørende konsekvenser av Europakommisjonens forslag til endrede avfallsdirektiver. Det kom ingen innspill knyttet til forslag til endringer i direktivet for kasserte kjøretøy, batteridirektivet, eller WEEE-direktivet. Ulike organisasjoner som bl. a. representerer kommunene, industrien og miljøvernorganisasjoner har gitt innspill til Miljødirektoratet. Retursystemet for kasserte kjøretøy, Autoretur, ble informert om Kommisjonens forslag til endringer i direktivet om kasserte kjøretøy fra 2014 og hadde ingen kommentarer da. Forslaget fra 2014 ble trukket og erstattet av gjeldende forslag som i all hovedsak er likt.

Vurdering
Endringene i batteridirektivet antas å påvirke Norge i liten grad. Forslaget anses som nyttig og har få konsekvenser for Norge bortsett fra mindre rapportering til Kommisjonen.

Endringene i direktivet om kasserte kjøretøy påvirker antagelig Norge i liten grad. Dette avhenger imidlertid av innholdet i endringsdirektivet om rapporteringsformat som Kommisjonen skal vedta og hvor omfattende krav som stilles her.

For WEEE-direktivet anses forslag om endringer knyttet til frekvens og tidspunkt for rapportering til EU som uproblematisk for Norge. Krav om at rapportering til EU skal følges av en kvalitetssjekk av data kan medføre noe økt ressursbruk hos myndighetene, og også for aktører som rapporterer inn til norske myndigheter. En oversikt over konsekvensene for Norge vil først foreligge når det er bestemt hvor omfattende krav som stilles til en slik kvalitetssjekk.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Forslag til rettsakt er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
02.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.05.2018
Gjennomføringsfrist i EU
05.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.07.2020
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon