Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1004 av 7. juni 2019 om fastsettelse av bestemmelser for beregning, verfifisering og rapportering av data om avfall i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2012) 2384

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1004 of 7 June 2019 laying down rules for the calculation, verification and reporting of data on waste in accordance with Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Decision C(2012) 2384

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I direktiv 2008/98/EF fastsættes generelle beregningsregler med henblik på at verificere, om de mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald for 2025, 2030 og 2035, der er fastsat i direktivets artikel 11, stk. 2, litra c), d) og e), og artikel 11, stk. 3, er opfyldt.

(2) Det fremgår af reglerne i artikel 11a i direktiv 2008/98/EF, at det med hensyn til genanvendelse er det affald, der bringes ind i en genanvendelsesproces, eller det affald, der er ophørt med at være affald, der skal anvendes til beregningen af målene for 2025, 2030 og 2035. Som en generel regel skal det genanvendte affald måles på det tidspunkt, hvor affaldet bringes ind i genanvendelsesprocessen. Medlemsstaterne kan dog gøre en undtagelse og måle kommunalt affald som outputtet fra en sorteringsoperation, forudsat at yderligere tab som følge af behandlingen forud for genanvendelsesprocessen fratrækkes, og at outputaffaldet rent faktisk genanvendes.

(3) Kommunalt affald, der bringes ind i genanvendelsesprocessen, kan stadig indeholde en vis mængde affaldsmaterialer, som ved den efterfølgende oparbejdning ikke med en rimelig indsats kunne fjernes ved indledende processer forud for genanvendelsesprocessen. Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til at fratrække sådanne materialer uden for målgruppen ved beregningen af genanvendt kommunalt affald, forudsat at de pågældende materialer tolereres i genanvendelsesprocessen og ikke vanskeliggør genanvendelse af høj kvalitet.

(4) Af hensyn til en ensartet anvendelse af beregningsreglerne i medlemsstaterne bør det desuden for de mest almindelige affaldstyper og genanvendelsesprocesser fastlægges, hvilke affaldsmaterialer der bør medtages ved beregningen i henhold til artikel 11a, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/98/EF (beregningspunkter), og på hvilket punkt i affaldsbehandlingen disse bør måles i henhold til nævnte direktivs artikel 11a, stk. 2 (målepunkter).

(5) For at sikre, at de data, der skal rapporteres om genanvendelse af kommunalt affald, er sammenlignelige, bør beregningspunkterne for de mest almindelige affaldstyper og genanvendelsesprocesser også gælde affald, der er ophørt med at være affald som følge af en forberedende operation forud for oparbejdningen.

(6) For at sikre, at affaldsanlæg i forskellige medlemsstater rapporterer sammenlignelige data om genanvendelsen af kommunalt affald, bør der fastlægges mere detaljerede regler for, hvordan der tages højde for mængden af sorteret affald ved beregningen af input til genanvendelsesprocessen, og hvordan mængden af genanvendt kommunalt affald beregnes i de tilfælde, hvor affaldsbehandlingen ikke kun resulterer i genanvendte materialer, men også i brændsler eller andre midler til energifremstilling eller i opfyldningsmaterialer.

(7) Hvad angår beregningen af bioaffald, der er frasorteret og genanvendt ved kilden, er det ikke altid muligt at foretage den faktiske måling af inputtet til eller outputtet fra genanvendelsesprocessen, da dette affald generelt forvaltes af den enkelte husstand. Der bør derfor indføres en fornuftig fælles tilgang, som sikrer, at de rapporterede data er meget pålidelige.

(8) Hvad angår genanvendte metaller, der er frasorteret efter forbrændingen af kommunalt affald, bør der for at sikre, at der kun tages hensyn til genanvendte metaller, indføres en beregningsmetode, som fastslår metalindholdet i de affaldsmaterialer, der sorteres fra forbrændingsbundasken. For at sikre, at dataene er relevante, bør der endvidere kun tages hensyn til metaller, der stammer fra forbrændingen af kommunalt affald.

(9) De data om forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald, som skal rapporteres i henhold til artikel 11a i direktiv 2008/98/EF, skal understøttes af et effektivt system til kvalitetskontrol og sporing af affaldsmaterialestrømme. Medlemsstaterne bør derfor forpligtes til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at de indsamlede data er meget pålidelige og nøjagtige, især ved at indsamle data direkte fra de erhvervsdrivende og ved at øge brugen af elektroniske registre til registrering af data om affald.

(10) Medlemsstaterne skal rapportere data til Kommissionen om gennemførelsen af artikel 11, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/98/EF for hvert kalenderår. De skal også forelægge Kommissionen en kvalitetskontrolrapport i det format, der er fastlagt af Kommissionen. Formatet skal sikre, at de rapporterede oplysninger giver et tilstrækkeligt grundlag for at verificere og overvåge opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 11, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/98/EF.

(11) Hvad angår de mål, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/98/EF, skal medlemsstaterne anvende de beregningsregler, der er fastlagt i Kommissionens afgørelse 2011/753/EU . Beregningsreglerne for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald i artikel 11a i direktiv 2008/98/EF og i denne afgørelse er i overensstemmelse med dem, der er fastlagt i Kommissionens afgørelse 2011/753/EU. For at undgå dobbeltrapportering bør medlemsstaterne derfor have mulighed for at anvende formatet for rapportering af data om de mål, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, litra c)-e), og artikel 11, stk. 3, i direktiv 2008/98/EF, til at rapportere data om de mål, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, litra a), i samme direktiv.

(12) Medlemsstaterne rapporterer data om industriolier og smøreolier af mineralsk eller syntetisk oprindelse og om olieaffald i overensstemmelse med artikel 37, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF for hvert kalenderår i det format, Kommissionen har fastlagt. Formatet bør sikre, at de rapporterede data giver et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om det er muligt at vedtage foranstaltninger til behandling af olieaffald, herunder kvantitative mål for regenerering af olieaffald, jf. artikel 21, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF.

(13) Med henblik på rapportering om gennemførelsen af artikel 11, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2008/98/EF om målene for husholdningsaffald og lignende affald og for bygge- og nedrivningsaffald anvender medlemsstaterne de formater, der er fastlagt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2012) 2384 . Bestemmelserne i nævnte gennemførelsesafgørelse om, at medlemsstaterne hvert tredje år skal indgive rapport om gennemførelsen af direktiv 2008/98/EF, er blevet forældede. Gennemførelsesafgørelse C(2012) 2384 bør derfor ophæves og erstattes af bestemmelserne i denne afgørelse, som afspejler de ændringer i rapporteringskravene, der er blevet indført i direktiv 2008/98/EF ved direktiv (EU) 2018/851/EU . For at sikre kontinuitet bør der vedtages overgangsbestemmelser vedrørende fristen for rapportering af data vedrørende gennemførelsen af artikel 11, stk. 2, litra a) og b), for referenceårene fra 2016-2019.

(14) Reglerne for beregning, verifikation og rapportering af data vedrørende gennemførelsen af artikel 11, stk. 2, litra c)-e), og artikel 11, stk. 3, i direktiv 2008/98/EF er tæt knyttet til reglerne for de formater, der skal benyttes til rapportering af de pågældende data samt dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 11, stk. 2, litra a), i nævnte direktiv. For at sikre sammenhæng mellem disse regler og lette adgangen til dem bør begge regelsæt fastlægges i en enkelt afgørelse. For at fremme adgangen til de ensartede formater til rapportering af andre data om affald i henhold til direktiv 2008/98/EF, navnlig data om bygge- og nedrivningsaffald og om industriolier og smøreolier af mineralsk eller syntetisk oprindelse og olieaffald, bør disse formater også medtages i denne afgørelse. Metoden til fastlæggelse af gennemsnitlige tabsandele for de affaldsmaterialer, der fjernes fra sorteret affald ved yderligere indledende behandling forud for genanvendelse, vil blive genstand for en særskilt delegeret kommissionsafgørelse.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 39 i direktiv 2008/98/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.06.2019
Anvendelsesdato i EU
10.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet