Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2000 av 28. november 2019 om fastsettelse av formatet for rapportering av opplysninger om matavfall og innsending av kvalitetskontrollrapporten i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2000 of 28 November 2019 laying down a format for reporting of data on food waste and for submission of the quality check report in accordance with Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til direktiv 2008/98/EF er medlemsstaterne forpligtet til at overvåge og evaluere gennemførelsen af deres foranstaltninger til forebyggelse af madaffald ved at måle omfanget af madaffald på grundlag af en fælles metode og indberette disse data til Kommissionen. Dataene skal ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

(2) Det format, som medlemsstaterne skal anvende til rapportering af data om omfanget af madaffald, skal tage hensyn til de metoder, der er fastsat i Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/1597, som fastsætter den fælles metode til at måle omfanget af madaffald i medlemsstaterne.

(3) I delegeret afgørelse (EU) 2019/1597 får medlemsstaterne stillet en række metoder til måling af madaffald til rådighed. Det er nødvendigt at indsamle detaljerede oplysninger om de metoder, der anvendes i medlemsstaterne, for at sikre ensartet rapportering.

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 39 i direktiv 2008/98/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
22.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet