Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 661/2011 av 8. juli 2011 som endrer forordning 1418/2007 om eksport til gjenvinning av visse fraksjoner avfall til visse land utenfor OECD

Commission Regulation (EU) No 661/2011 of 8 July 2011 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning 661/2011 endrer forordning 1418/2007 som er gitt med grunnlag i forordning om grensekryssende transport av avfall (grensekryssforordningen), (EF) 1013/2006. Grensekryssforordningen er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften. Grensekryssforordningen har blant annet bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (land utenfor OECD). I henhold til grensekryssforordningens art. 37 skal Kommisjonen ta kontakt med alle land utenfor OECD om be om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyrer de eventuelt vil at skal benyttes i mottakerlandet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger.

Merknader
I forbindelse med at Kommisjonen har fått ytterligere opplysninger fra Bosnia og Herzegovina og Malaysia suppleres og endres oversikten i forordning (EF) 1418/2007 gjennom rettsakten.

Rettsakten er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning 1418/2007 er ikke funnet EØS-relevant ettersom den omhandler forholdet til tredjeland. Forordning 661/2011 vurderes derfor heller ikke som EØS-relevant.

Norge har imidlertid tidligere valgt å endre avfallsforskriften i tråd med endringsforordningene til forordning 1418/2007 ettersom det antas at tredjeland ikke vil vurdere import av avfall fra Norge på annen måte enn fra EUs medlemsland. Forordningen bør derfor anses akseptabel for innarbeidelse i nasjonal rett gjennom avfallsforskriften kapittel 13.

Beslutningen ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble ikke ansett som EØS-relevant.

Status
Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2011
Anvendelsesdato i EU
23.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0661
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro