Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 hva gjelder reduksjon av forurensingsutslipp fra lette kjøretøy

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road vehicles

Siste nytt

Forslag trukket av Kommisjonen 19.9.2020

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget er trukket av Kommisjonen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.08.2014)

Sammendrag av innhold
Formålet med forslaget er å redusere forurensende utslipp fra lette kjøretøy. Overordnet formål er EUs målsetninger om forbedret luftkvalitet.

For å forenkle arbeidet for kjøretøyfabrikanter i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøyplattformer som potensielt kan være omfattet av regelverket for både tunge og lette kjøretøy, legger forslaget opp til at det bør være mulig å typegodkjenne enkelte tunge kjøretøy i samsvar med utslippskravene for lette kjøretøy uten at det går på bekostning av miljøvernet. For å oppnå EUs målsetning om forbedret luftkvalitet og for å sikre en kontinuerlig innsats i å redusere utslipp fra kjøretøy, skal Kommisjonen kunne vedta delegerte rettsakter til forordning (EF) nr. 715/2007 for kjøretøy i kategoriene M1, M2, N1 og N2 med referansevekt over 2610 kg og en tillatt totalmasse på høyst 5000 kg. Forordning (EF) nr. 715/2007 omhandler avgasskrav til lette biler (personbiler og varebiler) og innfører avgasskravnivåene Euro 5 og 6 for disse fra hhv 2009 og 2014.

For å forenkle innføring av kjøretøy drevet med naturgass, blir det foreslått å heve den nåværende grenseverdien for nivå av totale hydrokarboner (THC). Videre foreslås det at effekten av metanutslipp tas i betraktning og uttrykkes som CO2-ekvivalenter av hensyn til forbrukerinformasjon og lovgivning. Metan har ingen kjente negative helseeffekter, men er en kraftig drivhusgass. Metanutslipp bør derfor inkluderes når CO2-utslippene skal beregnes. I dag blir massen av CO2-utslippene, antall gram CO2 per km, angitt i samsvarssertifikatet (COC). Heretter skal summen av den samlede massen av CO2-utslipp og metanutslipp, uttrykt som massen av CO2-ekvivalenter, angis i COC.

Som en del av det totale NOx-utslippet, slipper moderne dieselkjøretøy ut store og økende mengder NO2. Dette var noe man ikke forutså da forordning (EF) nr. 715/2007 ble vedtatt. De fleste luftkvalitetsproblemer i byer kan kobles direkte til utslipp av NO2. I tillegg til grenseverdien for det totale utslippet av NOx, skal Kommisjonen derfor fastsette en grenseverdi også for NO2. Grenseverdien skal settes på bakgrunn av en konsekvensanalyse, og skal reflektere målene for luftkvalitet som er satt i direktiv (EF) nr. 2008/50, samtidig som det tas hensyn til hva som er teknisk gjennomførbart. Videre er det behov for å oppdatere grenseverdiene for karbonmonoksid (CO) og THC etter kaldstart ved lav temperatur. Nåværende grenseverdier synes å være foreldet med tanke på eksisterende kjøretøyteknologi og luftkvalitetsbehov. Disse grenseverdiene skal gjelde for kjøretøy som oppfyller kravnivåene for Euro 6 (tabell 2 i vedlegg 1).

Det foregår et arbeid om partikkelmåling i FN/ECE. Når dette arbeidet er ferdigstilt, skal Kommisjonen vedta ny metode for måling av partikler og justere grenseverdier for partikkelutslipp, både for partikkelmasse og partikkelantall. Videre skal Kommisjonen fortløpende vurdere om det er behov for å gjøre endringer og oppdateringer i prosedyrer, tester og krav som benyttes ved avgassmålinger i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, artikkel 5.

I forordning (EF) nr. 595/2009 er det satt en grenseverdi for NH3 som er ment å begrense ammoniakkutslipp fra NOx-rensesystemer som benytter urea. Grenseverdi for NH3 bør derfor kun gjelde for motorer som benytter slik renseteknologi, og ikke for motorer med gnisttenning (typisk bensinmotor). Forordning (EF) nr. 595/2009 omhandler avgasskrav Euro VI til tunge kjøretøy og motorer til tunge kjøretøy.

Merknader

EU-hjemmel:
Ny forordning vil bli vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i fellesskap etter den alminnelige lovgivningsprosedyre med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 294.

Rettslige konsekvenser:
Basisrettsaktene, forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009, er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. En vedtatt forordning vil bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Forslaget antas å ikke medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for Norge utover det myndighetene må gjøre for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Gruppering jf UD's mal og art. 103-forbehold:

En vedtatt forordning vurderes å henhøre under Gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til behandling i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Forslaget vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. Forordningsforslaget vil bidra positivt til miljøet i form av å begrense avgassutslipp. NOx-utslipp bidrar til luftkvalitetsproblemer i norske byer. Særlig positivt er innføring av grenseverdier for NO2, som er den mest helseskadelig gassen av nitrogenoksidene.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget.

Imidlertid har Norge vært tilstede i TCMV, der forslaget har vært drøftet.

Status
Kommisjonen la frem sitt forslag 31. januar 2014. Forslaget er til politisk behandling i Rådet og Europaparlamentet.

Forslaget har ikke vært på nasjonal høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.01.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet