Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/723 av 16. mai 2018 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving når det gjelder godkjenning av bedøvelse ved lavt atmosfærisk trykk

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/723 of 16 May 2018 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing as regards the approval of low atmospheric pressure stunning

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 1099/2009 indeholder en liste over godkendte bedøvelsesmetoder og specifikation i forbindelse hermed samt særlige krav til visse metoder.

(2) Bilag II til forordning (EF) nr. 1099/2009 indeholder krav vedrørende slagteriers indretning, konstruktion og udstyr.

(3) Kommissionen har efter anmodning fra en privat virksomhedsleder anmodet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»EFSA«) om en udtalelse om metoden med lavt atmosfærisk tryk (»metoden«) til bedøvelse af slagtekyllinger.

(4) EFSA fastslår i sin udtalelse af 25. oktober 2017, at:

— metoden kan, for så vidt angår dyrevelfærd, betragtes som svarende til mindst én af de bedøvelsesmetoder, der p.t. er til rådighed

— metoden er kun gyldig under visse betingelser, navnlig: de tekniske specifikationer (såsom dekompressionshastigheden, varigheden af hver enkelt fase og den samlede eksponeringstid), dyrenes karakteristika (slagtekyllinger) og visse omgivelsesforhold (såsom temperatur og luftfugtighed)

— vurderingen er begrænset til kun at omfatte slagtning af slagtekyllinger med en vægt på op til 4 kg, og anvendelsen kan ikke udvides til at omfatte andre kategorier af fjerkræ

(5) For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at foretage regelmæssig kontrol med overholdelsen af denne metode bør der fastsættes specifikke krav til metoden.

(6) Ud over at være egnet til erhvervsmæssig slagtning anses metoden for at være egnet til aflivning af kyllinger i tilfælde, hvor en hel besætning skal saneres.

(7) Metoden er også egnet i andre tilfælde, hvor aflivning af et større antal kyllinger er nødvendig af andre årsager end hensynet til folkesundheden, dyresundheden, dyrevelfærden eller miljøet.

(8) I betragtning af at metoden, for så vidt angår dyrevelfærd, svarer til mindst én af de bedøvelsesmetoder, der p.t. er til rådighed, er det derfor nødvendigt at ændre bilag I til forordning (EF) nr. 1099/2009.

(9) For at sikre effektiv gennemførelse og overvågning af metoden bør visse særlige krav til slagteriernes indretning, konstruktion og udstyr overholdes. Det er derfor nødvendigt også at ændre bilag II til forordning (EF) nr. 1099/2009.

(10) Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1099/2009 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
18.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet