Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1455 av 10. august 2017 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet pikosystrobin, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1455 of 10 August 2017 concerning the non-renewal of approval of the active substance picoxystrobin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Pikosystrobin har fått avslag på søknad om regodkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel, og vil derfor bli fjernet fra liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Avslaget er basert på at en rekke problemområder som er identifisert for stoffet. På området helse er det mulighet for gentoksisitet, både for selve stoffet, og for en metabolitt som kan forekomme som rest i mat. Som følge av dette har man ikke kunnet fastsette referanseverdier for helse, og risikovurderingen for forbrukere kunne heller ikke ferdigstilles. Det var heller ikke mulig å konkludere på potensialet for hormonforstyrrende effekter, og det gentoksiske potensialet for en rekke metabolitter i grunnvann. På miljø ble det indentifisert høy risiko for akvatiske organismer, meitemark og meitemarkspisende pattedyr. Sekundærforgiftning av fugl og pattedyr som følge av inntak av akvatiske organismer kunne heller ikke utelukkes.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Pikosystrobin inngår som aktivt stoff i plantevernmiddel som er godkjent i Norge. For distributøren av disse godkjente preparatene (se nedenfor) vil et avslag på regodkjenning innebære et visst tap av omsetning. Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for andre virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Det er en rekke problemer som er avdekket for dette stoffet, både på helse og miljø, og et avslag på regodkjenningssøknad for picoxystrobin vil være riktig. Mattilsynet vurderer at et avslag ikke vil få alvorlige konsekvenser for norsk jordbruk. Omsetningen av disse preparatene utgjør en svært liten del av den totale omsetningen av soppmidler, henholdsvis 0,8% i 2015 og 0,6% i 2016.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet inngår i to plantevernmiddelpreparater som er på markedet i Norge (Acanto 250 SC og Acanto Prima), begge til bruk mot sopp i korn, oljevekster og på golfbaner. Godkjenningsperioden for disse to preparatene utgår her i landet på ordinær måte 31. desember 2017. Det er ikke søkt om fornyet godkjenning for preparatene.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2017
Anvendelsesdato i EU
31.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2018
Anvendes fra i Norge
26.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1455
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro