Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1606 av 27. september 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1606 of 27 September 2019 concerning the non-renewal of the approval of the active substance methiocarb, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Methiocarb blev ved Kommissionens direktiv 2007/5/EF opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet methiocarb, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. juli 2020.

(4) Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af methiocarb inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5) Ansøgeren fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 13. juli 2017.

(7) Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8) Den 24. september 2018 fremsendte autoriteten sine konklusioner om, hvorvidt methiocarb kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen forelagde udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse af godkendelsen af methiocarb for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 24. januar 2019.

(9) Autoriteten identificerede en uacceptabel risiko for arbejdstagere, selv når der tages hensyn til brugen af personlige værnemidler, og en høj risiko for fugle, pattedyr og regnorme. Desuden kunne autoriteten ikke foretage en vurdering af risikoen for forbrugerne, fordi definitionen af restkoncentrationer med henblik på risikovurdering af planteprodukter ikke kunne fremlægges, da genotoksiciteten for metabolitten M01 ikke kunne udelukkes på grundlag af de tilgængelige data.

(10) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens konklusion. Derudover opfordrede Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(11) Uagtet de argumenter, som ansøgeren fremførte, kan de betænkeligheder, der er forbundet med stoffet, imidlertid ikke anses for at være afhjulpet.

(12) Derfor er det med hensyn til en eller flere repræsentative anvendelser for mindst et plantebeskyttelsesmiddel ikke blevet fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af aktivstoffet methiocarb bør derfor ikke fornyes, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(13) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14) Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methiocarb, tilbage. Under hensyntagen til de risici, der er konstateret for arbejdstagere i forbindelse med lastning og såning af de behandlede frø, og for fugle, vilde pattedyr, regnorme i forbindelse med behandlede frø, bør en eventuel afviklingsperiode for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methiocarb, og som medlemsstaterne har bevilget i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, udløbe senest den 3. april 2020.

(15) Godkendelsesperioden for methiocarb blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 forlænget til den 31. juli 2020 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er truffet en afgørelse om ikke at forny godkendelsen forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning imidlertid finde anvendelse hurtigst muligt.

(16) Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende methiocarb i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.09.2019
Anvendelsesdato i EU
03.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet