Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/23 av 13. januar 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiakloprid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/23 of 13 January 2020 concerning the non-renewal of the approval of the active substance thiacloprid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2020)

Sammendrag av innhold
Tiakloprid har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 30. april 2020, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet. Ved vurderingen av stoffet fant man overskridelser av grenseverdier for flere grunnvannsmetabolitter av tiakloprid. Det kunne heller ikke utelukkes at enkelte av disse kunne ha kreftfremkallende potensiale. Opplysninger og dokumentasjon vedrørende risiko for både vannlevende organismer og bier var såvidt mangelfull at risikovurderingen for disse grupper av organismer dessuten ikke kunne gjennomføres fullt ut.

Tiakloprid blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder tiakloprid skal være avsluttet senest 3. februar 2021.

Merknader
Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen vil innebære utfordringer i enkelte plantekulturer, særlig i mindre grønnsakskulturer, da det ikke finnes gode, alternative preparater på det norske markedet. Den økonomiske konsekvensen av dette er, på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføring av forordningen anses forøvrig ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Tiakloprid inngår i visse preparater godkjent i Norge, og som er ansett for å være meget effektive til skadedyrbekjempelse. Særlig i enkelte mindre grønnsakskulturer vil et bortfall av disse preparatene kunne skape noen utfordringer for grønnsaksprodusenter da det ikke finnes så gode alternative preparater på markedet i Norge.

Mattilsynet anser likevel rettsakten samlet sett som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Tiakloprid inngår i fem plantevernmidler som er godkjent i Norge. Dette gjelder Calypso (tre ulike preparater), Biscaya OD 240 og Exemtor (ikke markedsført her i landet). Bruksområdet er skadedyrbekjempelse i belgvekster, grønnfór, grønnsaker, korn, bær, frukt, oljevekster og potet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 14. januar 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
03.02.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2020
Anvendes fra i Norge
15.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro