Avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 av 14. juli 2017 om avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av produkttype 13

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1282 of 14 July 2017 not approving 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products of product-type 13

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Polen modtog den 26. november 2009 en ansøgning i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om optagelse af aktivstoffet 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (EF-nr.: foreligger ikke, CAS-nr.: 2527-66-4) i bilag I til nævnte direktiv til anvendelse i produkter af produkttype 13, konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved metalbearbejdning, jf. bilag V til direktivet, som svarer til produkttype 13 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(2) Polen fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 24. marts 2016 i overensstemmelse med artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Udvalget for Biocidholdige Produkter fremsatte den 16. december 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(4) Det fremgår af denne udtalelse, at de biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 13, og som indeholder 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012. Der blev for den pågældende produkttype observeret en uacceptabel risiko i de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af risikoen for miljøet.

(5) 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on bør derfor ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet