Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/357 av 28. februar 2017 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet cyclaniliprol, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/357 of 28 February 2017 concerning the non-approval of the active substance cyclaniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Østrig den 19. december 2013 en ansøgning fra ISK Biosciences Europe N.V. om godkendelse af aktivstoffet cyclaniliprol.

(2) I overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i den nævnte forordning meddelte den rapporterende medlemsstat den 17. januar 2014 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3) For dette aktivstof er virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 11, stk. 2 og 3, i den nævnte forordning for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den rapporterende medlemsstat forelagde et udkast til vurderingsrapport den 1. april 2015.

(4) Udkastet til vurderingsrapporten blev behandlet af medlemsstaterne og autoriteten. Den 6. april 2016 forelagde autoriteten Kommissionen sin konklusion om vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet cyclaniliprol.

(5) Ved brev af 28. september 2016 trak ISK Biosciences Europe N.V. sin ansøgning om godkendelse af cyclaniliprol tilbage. Som følge af tilbagetrækningen af ansøgningen bør cyclaniliprol derfor ikke godkendes, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(6) Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende cyclaniliprol i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.02.2017
Anvendelsesdato i EU
21.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet