Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2068 av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2068 of 13 November 2017 concerning the non-approval of potassium sorbate as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Kommissionen den 9. oktober 2015 en ansøgning fra Decco Iberica Post Cosecha S.A.U om godkendelse af kaliumsorbat som basisstof. Kommissionen modtog den 14. juli 2016 en opdateret ansøgning. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Den 12. maj 2017 gav autoriteten Kommissionen en teknisk rapport om kaliumsorbat. Kommissionen forelagde vurderingsrapporten og udkastet til nærværende forordning om afvisning af godkendelse af kaliumsorbat for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 20. juli 2017 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 6. oktober 2017.

(3) Det fremgår af den dokumentation, som ansøgeren har fremsendt, at kaliumsorbat opfylder kriterierne for fødevarer, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002.

(4) Der blev i den tekniske rapport fra autoriteten peget på specifikke problemer vedrørende eksponering for kaliumsorbat, navnlig via rester som følge af anvendelse som pesticid. Autoriteten konkluderede, at oplysningerne om restkoncentrationer var meget begrænsede, og at man derfor ikke kunne foretage en pålidelig vurdering af risikoen for forbrugerne. Det kan ikke udelukkes, at det acceptable daglige indtag af kaliumsorbat overskrides, fordi forbrugeren eksponeres yderligere for rester af kaliumsorbat som følge af anvendelse som pesticid.

(5) Europa-Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens tekniske rapport og til udkastet til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte ingen bemærkninger.

(6) I Kommissionens vurderingsrapport er det derfor ikke fastslået, at kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Kaliumsorbat bør derfor ikke godkendes som basisstof.

(7) Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af kaliumsorbat som basisstof i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2017
Anvendelsesdato i EU
04.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet