Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/840 av 17. mai 2017 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet orthosulfamuron, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/840 of 17 May 2017 concerning the non-approval of the active substance orthosulfamuron, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2017)

Sammendrag av innhold
Orthosulfamuron har fått avslag på søknad om godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Stoffet har ikke tidligere vært godkjent. Vurderingene av effekt på human- og dyrehelse, og på miljøeffekter, viser blant annet at stoffet kan gi uheldige rester i avling. I tillegg foreligger ikke tilstrekkelig informasjon til å fullføre en tilfredsstillende risikovurdering i forhold til konsekvenser for jord- og vannlevende organismer.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet er ikke på markedet som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 17. mai 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
07.06.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet