Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/840 ab 17. mai 2017 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet orthosulfamuron, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/840 of 17 May 2017 concerning the non-approval of the active substance orthosulfamuron, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF, for så vidt angår godkendelsesprocedure og -betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke der inden den 14. juni 2011 er truffet en afgørelse i overensstemmelse med direktivets artikel 6, stk. 3. Med hensyn til orthosulfamuron er betingelserne i artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt ved Kommissionens beslutning 2006/806/EF.

(2) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF modtog Italien den 4. juli 2005 en ansøgning fra Isagro S.p.A. om optagelse af aktivstoffet orthosulfamuron i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 2006/806/EF blev det bekræftet, at dossieret var »komplet« i den betydning, at det principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3) For dette aktivstof er virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den udpegede rapporterende medlemsstat fremsendte et udkast til vurderingsrapport den 27. juli 2012. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 188/2011 blev ansøgeren anmodet om at fremlægge yderligere oplysninger. Italiens evaluering af de supplerende oplysninger, som ansøgeren havde fremlagt, blev fremsendt i form af tillæg til udkastet til vurderingsrapporten og samlet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) i august 2013.

(4) Udkastet til vurderingsrapporten blev behandlet af medlemsstaterne og autoriteten. Autoriteten forelagde sin konklusion af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet orthosulfamuron for Kommissionen den 3. september 2013. Autoriteten konkluderede, at de tilgængelige oplysninger vedrørende arten af restkoncentrationer i primærafgrøder og efterfølgende afgrøder i kombination med manglende toksikologiske oplysninger og manglende vurdering af indtaget af en række plantemetabolitter ikke gør det muligt at afslutte vurderingen af risikoen for forbrugerne. Desuden kunne risikovurderingen vedrørende jordbundsorganismer og vandorganismer ikke afsluttes. Autoriteten gav desuden udtryk for betænkeligheder vedrørende en række metabolitter, og vurderingen af eksponeringen for grundvand kunne derfor ikke afsluttes.

(5) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 188/2011, til udkastet til vurderingsrapporten. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og disse er blevet gennemgået nøje.

(6) Til trods for de argumenter, som ansøgeren fremsatte, kunne de i betragtning 4 omhandlede betænkeligheder imidlertid ikke fjernes.

(7) Det er således ikke blevet påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder orthosulfamuron, på de foreslåede anvendelsesbetingelser generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(8) Orthosulfamuron bør derfor ikke godkendes, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9) I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i direktiv 91/414/EØF fik medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder orthosulfamuron, for en indledende periode på tre år. Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/205/EU gav medlemsstaterne tilladelse til at forlænge midlertidige godkendelser af orthosulfamuron for en periode, der udløber senest den 30. april 2015.

(10) Da alle eksisterende godkendelser er udløbet, er det ikke nødvendigt med en yderligere periode med henblik på tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder orthosulfamuron.

(11) Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende orthosulfamuron i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
07.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet