Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 754/2014 av 11. juli 2014 om oppheving av godkjenningen av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 3004) som fôrtilsetningsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) No 754/2014 of 11 July 2014 concerning the denial of authorisation of Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) and Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) as feed additives

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 08.04.2015. Saken avsluttet 07.05.2015.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.09.2014)

Sammendrag av innhold
Godkjenningen av to stammer av mikroorganismen Peeiococus pentosaceus (NCIMB 30068) og (NCIMB 30044) oppheves med denne forordningen. Disse to ble godkjent i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler, i følge forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen. Nå ble preparatene søkt re-godkjent, og søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. I vurderingen viser EFSA at de to mikroorganismestammene er resistent mot tetracykliner, et antibiotikum som både blir brukt i human- og veterinærmedisin. Det kan heller ikke utelukkes at resistensen kan overføres til andre mikroorganismer. Preparatene er effektive ensileringsmidler, men da de kan være fare for folkehelse og dyrehelse, må de trekkes fra markedet så snart som mulig. Godkjenningen av preparater med de to mikroorganismestammene trekkes tilbake. Det er imidlertid gitt en overgangsperiode der eksisterende produkter der preparatene inngår kan brukes opp. Preparatene og premiks der de inngår skal fjernes fra markedet så snart som mulig og ikke omsettes etter 30. september 2014. Surfôr som inneholder preparatene eller premiks der de inngår, og er produsert før 1. august 2014, kan fôres opp.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med uttalelsefra den EU-kommisjonens faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det finnes mange tilsvarende mikrobiologiske ensileringsmidler i markedet, så i praksis får tilbaketrekkingen liten betydning for bønder. Virksomheter som omsetter preparatene og har lagervare av dem, har kort tid til å avvikle beholdningen, om ikke noe skal måtte destrueres. Det kan bli et økonomisk tap. At surfôr ensilert ved hjelp av preparatene fram til 1. august i år kan fôres opp, er en resursvennlig beslutning, da en unngår å kaste fôr.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
At to mikrobiologiske ensileringsmidler ikke lenger er godkjent, får få konsekvenser i praksis. Imidlertid er det betryggende at når vurdering viser at preparatene har antimikrobiell resistens, som muligens også kan overføres til andre mikroorganismer, mister godkjenningen, og trekkes fra markedet så snart som mulig og senest innen en viss dato.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2014
Anvendelsesdato i EU
01.08.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0754
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro