Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2057 av 10. november 2017 om avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2057 of 10 November 2017 concerning the non-approval of Achillea millefolium L. as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Achillea millefolium L. har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent, og avslaget er basert på en vurdering etter kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009. Bakgrunnen for avslaget var ufullstendig datagrunnlag og mulige bivirkinger blant annet for gravide og mulige hormonforstyrrelser.

Merknader
I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med en gang.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet eller andre virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Achillea millefolium L. (norsk navn: ryllik) har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 11. november 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.11.2017
Anvendelsesdato i EU
01.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet