Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1826 av 14. oktober 2016 om avslag på godkjenningen av det aktive stoffet tricyclazol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1826 of 14 October 2016 concerning the non-approval of the active substance tricyclazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2017)

Sammendrag av innhold
Tricyclazol har fått avslag på søknad om godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Stoffet har ikke tidligere vært godkjent og avslaget er basert på en vurdering etter kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009. Bakgrunnen for avslaget er manglede dokumentasjon, og da spesielt i forhold til gentoksisitet og kreftrisiko.

Merknader
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

Under behandlingen av rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation", ble det ved avstemningen ikke oppnådd kvalifisert flertall. Rettsakten er derfor behandlet i Kommisjonens appellutvalg som konkluderte med avslag på søknaden.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Tricyclazol er vurdert som et soppmiddel til bruk i ris.

Stoffet er ikke godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 15. oktober 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.10.2016
Anvendelsesdato i EU
04.11.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet