Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1052 av 1. juli 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på visse næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) 2015/1052 of 1 July 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på to helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som er knyttet til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for de to helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Begge søknader har fått negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende to virkestoffer og påstander.

Virkestoff og påstand (EFSA-nummer)
• Plantesterol estere i kosttilskudd og reduksjon av kolesterol (Q-2013-00595)
• CranMax® for å hindre at E. coli fester seg til uroepitelceller hos kvinner som er en risikofaktor for å utvikle urinveisinfeksjoner. (Q-2013-00649)

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukeren større stygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelige dokumenter og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7390-2015-INIT/da/pdfUtkast til rettsakten har vært diskutert på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 22. september 2014 og på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 10. februar 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene på disse to møtene. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 10. februar 2015. Rettsakten er fastsatt i EU den 1. juli 2015 og er publisert i Official Journal den 2. juli 2015 og trådte i kraft i EU 20 dager etter dette. Rettsaken er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
22.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2015
Anvendes fra i Norge
30.10.2015