Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1041 av 30. juni 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/1041 of 30 June 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.08.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på sju helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for alle sju helsepåstander er vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet at det er en sammenheng mellom påstandene og virkestoffene. EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og derfor ikke godkjente. Alle søknader har fått negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander.

[Tabell: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukeren større stygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelige dokumenter og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakten har vært diskutert på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 22. september 2014 og i SCoPAFF den 10. februar 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene på disse to møtene. Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "Stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 10. februar 2015. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 30. juni 2015 og publisert i Official Journal den 1. juli 2015 og trer i kraft i EU den 21. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2015
Anvendelsesdato i EU
21.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2015
Anvendes fra i Norge
30.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1041
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro