Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/240 av 10. februar 2017 om avslag på godkjenning av Satureja montana L. eterisk olje som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/240 of 10 February 2017 concerning the non-approval of Satureja montana L. essential oil as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the marke

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2017)

Sammendrag av innhold
Satureja montana L. har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff som kan inngå i plantevernmiddel. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent, og avslaget er basert på en vurdering etter kriteriene i eurupaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009. Bakgrunnen for avslaget er mangelfull informasjon om innvirkning på helse og miljø, spesielt i forhold til gentoksisitet. Det kunne heller ikke utelukkes urenheter i stoffet med betenkelige egenskaper.

Merknader
I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med en gang. Ofte er basisstoffer matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet eller andre virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Satureja montana L. er en eterisk olje som brukes i mat i meget lave konsentrasjoner.

Stoffet er ikke godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og ble publisert i Official Journal 11. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.02.2017
Anvendelsesdato i EU
03.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet