Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/758/EU av 29. oktober 2014 om avvisning av et avslag på godkjenning av biocidprodukter meddelt av Tyskland i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Implementing Decision 2014/758/EU of 29 October 2014 rejecting the refusal of the authorisation of a biocidal product notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.04.2015)

Sammendrag av innhold
De aktive stoffene IPBC, propiconazol og tebuconazol er godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler.

Tysklands forslag om å avslå Storbritannias godkjenning fra 2012 av noen spesifikke treimpregneringsprodukter avvises. Imidlertid skal den tiltenkte bruken som beskrevet i produktgodkjenningen ha følgende tillegg: Utelukkende til midlertidig beskyttelse av nysaget/nylig felt tre og tømmer mot sopp og overflatemugg. Trevirke som er behandlet med dette produktet kan benyttes til tre i bruksklasse 2 og 3 (det vil si tømmer som ikke er i kontakt med jord, og som enten kontinuerlig utsettes for vær eller beskyttes mot vær, men ofte utsatt for fukt). Videre skal følgende betingelse for godkjenning inngå: Som betingelse for godkjenning skal innhaver av godkjenningen sikre at utførlige instrukser for bruk av produktet, hvor det tas særlige hensyn til produksjonsforhold på det industrianlegg hvor produktet skal benyttes, stilles til rådighet for brukerne på påføringsstedet. Kravene om tillegg i godkjenningen gjelder også for det aktuelle produktet gjensidig godkjent i andre land.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/758/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/758/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. oktober 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products.

Direktivene 2008/78/EF som godkjenner propiconazil, 2008/79/EF som godkjenner stoffet IPBC og 2008/86/EF som godkjenner tebuconazol til bruk i produkttype 8 er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2014
Anvendelsesdato i EU
20.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2015
Anvendes fra i Norge
22.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0758
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro