Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1307/2014 av 8. desember 2014 om fastsettelse av kriterier og geografisk utstrekning for gressmark med stort biologisk mangfold med henblikk på anvendelse av artikkel 7b (3) (c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvalitet på bensin, diesel og gassolje og artikkel 17 (3)(c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EU om fremme av energi fra fornybare energikilder

Commission Regulation (EU) No 1307/2014 of 8 December 2014 on defining the criteria and geographic ranges of highly biodiverse grassland for the purposes of Article 7b(3)(c) of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels and Article 17(3)(c) of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2018)

Sammendrag av innhold
Under bærekraftskriteriene for biodrivstoff i det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF som endret ved 2009/30/EF) og fornybardirektivet (2009/28/EF) framgår det at Kommisjonen skal komme tilbake med nærmere kriterier og geografiske avgrensninger for hva slags gressmark som skal omfattes av bærekraftskriteriene som omhandler gressmark med stort biologisk mangfold. Dette ble vedtatt i EU gjennom forordning 1307/2014. Norge har tatt inn bærekraftskriteriene for biodrivstoff, og disse underliggende bestemmelsene er i så måte også relevante for Norge. Fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet (inkl. endringsdirektivet 2009/30/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Begge disse direktivene er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95 (indre marked) og 175 (miljø).

Definisjonene i forordning 1307/2014 gjelder kun i forbindelse med bærekraftskriteriene for biodrivstoff/flytende biobrensler som fastsatt i det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet (2009/30/EF) og fornybardirektivet (2009/28/EF).

Forordningen inneholder definisjoner av gressmark, menneskelig intervensjon, naturlig gressmark med stort biologisk mangfold og ikke-naturlig gressmark med høyt biologisk mangfold.

Definisjonene er i tråd med definisjonene som allerede ligger i bærekraftkriteriene for biodrivstoff, men går noe lengre i grad av spesifisering. I tillegg er ikke "gressmark" definert fra før i bærekraftskriteriene. Gressmark defineres i forordningen som landøkosystemer som er dominert av gress- eller buskvekst i en sammenhengende periode på minst fem år, og som anvendes til høy-/grovfôrproduksjon. Det omfatter imidlertid ikke jorder som benyttes til andre vekster eller som ligger brakk. Sammenhengende skogarealer, som definert i bærekraftskriteriene (fornybardirektivets artikkel 17(4)b), omfattes heller ikke med mindre de er skoglandbrukssystemer der trærne forvaltes sammen med vekstene eller husdyrproduksjon. "Dominert av gress- eller buskvekster" vil si at den til sammen dekker et større areal enn det som er dekket av trekroner.

Naturlig og ikke-naturlig gressmark har tilnærmet likelydende definisjoner som i allerede eksisterende bestemmelser, men forordningen utdyper hva som menes med "menneskelig intervensjon" (planmessig beite, slått, beskjæring, høsting eller avbrenning).

I tillegg spesifiseres enkelte typer gressmark under andre direktiver som områder som alltid skal defineres som gressmark med høyt biologisk mangfold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ettersom bærekraftskriteriene for biodrivstoff er tatt inn i norsk rett (produktforskriftens kapittel 3), vil også disse underliggende bestemmelsene som spesifiserer hvordan en skal forstå "gressmark med høyt biologisk mangfold" i bærekraftskriteriene, ha relevans for Norge. Bestemmelsene bør tas inn i produktforskriften i tilknytning til bærekraftskriteriene. Gjennom forskrift 7. november 2017 nr. 1734 om endring i produktforskriften (gjennomføring av gressmarksforordningen i bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensler) ble rettsakten gjennomført i produktforskriften § 3-7 andre ledd og ved nytt unummerert vedlegg til kapittel 3, der uoffisiell oversettelse av forordningen ble gjengitt

Det er behov for tilpasningstekst til artikkel 2, siden artikkelen refererer til direktiver som ikke er innlemmet i EØS-avtalen. I EØS-komitebeslutningen ble følgende tilpasningstekst vedtatt: "Som unntak fra EØS-avtalens protokoll 1 nr. 8 får artikkel 2 ikke anvendelse for gressmark som ligger innenfor EFTA-statenes territorium."

Det vil trolig være behov for at Miljødirektoratet inkluderer veiledning om hvordan begrepene i forodningen skal fortolkes etter norske forhold i sin veileder om rapportering på bærekraftskriteriene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Fram til forordningen ble vedtatt, ble ingen produksjon av biodrivstoff på gressmark godkjent av Kommisjonen. Den praktiske konsekvensen av forordningen er at den muliggjør en begrenset bruk av gressmark til biodrivstoffproduksjon. Forordningen vil dermed kunne gi positive økonomiske konsekvenser (reduserte kostnader), men omfanget antas å være begrenset.

Oppfyllelse av bærekraftskriteriene blir i Norge i det alt vesentlige dokumentert gjennom frivillige sertifiseringsordninger (om lag 99 % av omsatt biodrivstoff i 2015). Sertifiseringsordningene blir godkjent av Kommisjonen og vil måtte forholde seg til de nye definisjonene uavhengig av innlemmelse i EØS-avtalen. Forordningen vil ellers kun være relevant for produksjon av biodrivstoff på gressmark. Norske planer for framtidig biodrivstoffproduksjon gjelder i første rekke skogsråstoff. Forordningen antas dermed ikke å gi vesentlige administrative konsekvenser for norske aktører eller Miljødirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU med gjennomføringsfrist for EU-landene 1. oktober 2015.

Spesialutvalg for miljø fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel for Norge. Norge bad om tilpasningstekst til artikkel 2.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XVII nr. 6d ved EØS-komitebeslutning nr. 176/2017 av 22. september 2017, i kraft påfølgende dag. Følgende tilpasningstekst ble gitt: "Som unntak fra EØS-avtalens protokoll 1 nr. 8 får artikkel 2 ikke anvendelse for gressmark som ligger innenfor EFTA-statenes territorium."

Ved forskrift 7. november 2017 nr. 1734 om endring i produktforskriften (gjennomføring av gressmarksforordningen i bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensler) ble rettsakten gjennomført i produktforskriften § 3-7 andre ledd og ved nytt unummerert vedlegg til kapittel 3, der uoffisiell oversettelse av forordningen ble gjengitt. Gjennomføringen ble notifisert for ESA ved brev 24. november 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 292-294
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.11.2017
Anvendes fra i Norge
07.11.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1307
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro