Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 595/2014 og (EU) 2017/1129 når det gjelder fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 24.5.2018)

Kapitalmarkedsunionen: Lettere adgang til finansiering gennem kapitalmarkederne for mindre virksomheder

Kommissionen har i dag foreslået nye regler, der skal give små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bedre adgang til finansiering gennem offentlige markeder.

Dagens initiativ — som er en del af dagsordenen for EU's kapitalmarkedsunion — kan forventes at gøre det lettere og billigere for EU's virksomheder at opnå markedsbaseret finansiering, så de får mulighed for at ekspandere.

Trods fordelene ved fondsbørsnoteringer kan det være svært for EU's offentlige markeder for SMV'er at tiltrække nye udstedere. Det er grunden til, at Kommissionen — som bebudet i midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen i juni 2017 — ønsker at tilpasse de nuværende EU-regler om adgang til offentlige markeder. Dermed suppleres en bred vifte af foranstaltninger, som Kommissionen allerede har iværksat siden lanceringen af kapitalmarkedsunionen for at forbedre adgangen til markedsbaseret finansiering for SMV'er.

Målet er at reducere bureaukratiet for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at børsnotere og udstede værdipapirer på "SMV-vækstmarkeder", en ny kategori af markedspladser for mindre udstedere, og at øge likviditeten for børsnoterede SMV'ers aktier. Der vil med de nye regler blive indført en mere afbalanceret tilgang til støtte for børsnotering af SMV'er, samtidig med at investorbeskyttelsen og markedets integritet bevares.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "At udvide adgangen til markedsbaseret finansiering for vores små og mellemstore virksomheder er i centrum for projektet vedrørende kapitalmarkedsunionen. I dag er blot 3 000 af de 20 millioner SMV'er i Europa børsnoteret. Det vil vi have ændret på. Vi foreslår regler, der vil give SMV'er lettere adgang til en bred vifte af finansieringsmuligheder på alle stadier af deres udvikling og gøre det lettere for dem at rejse kapital på offentlige markeder. "

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Pga. SMV'ernes helt afgørende rolle med hensyn til at skabe vækst og beskæftigelse er det meget vigtigt at sikre, at alle de rette incitamenter for disse virksomheder til at vokse er på plads. Efter at have fremsat nøgleforslag rettet mod SMV'er, bl.a. om crowdfunding og finansiering med venturekapital, letter vi nu yderligere SMV'ernes adgang til de offentlige markeder."

Dagens initiativ kan forventes at ville øge antallet af børsintroduktioner (IPO'er) for SMV'er og gøre det muligt for virksomheder, der er noteret på de pågældende markeder, at tiltrække en bredere vifte af investorer. Et mere likvidt marked vil — takket være et stort antal købere og sælgere — lette handelen med SMV-aktier, hvorved det bliver lettere for SMV'er at opnå finansiering. Samtidig ville det blive nemmere for investorer i SMV'er at omsætte deres investeringer til kontanter, hvilket i sidste instans ville bidrage til jobskabelse og vækst i EU.

De væsentligste foreslåede ændringer i reglerne om børsnotering af SMV'er:

• De nuværende forpligtelser til at føre registre over personer, der har adgang til prisfølsomme oplysninger, tilpasses. Formålet er at undgå alt for store administrative byrder for SMV'erne, samtidig med at det sikres, at de kompetente myndigheder fortsat frit kan efterforske tilfælde af insiderhandel.

• Det gøres muligt for udstedere, der har været børsnoteret på SMV-vækstmarkeder i mindst tre år, at udarbejde et forenklet prospekt i forbindelse med overførsel til et reguleret marked. Et prospekt er et juridisk dokument med oplysninger, som en investor har behov for for at kunne træffe beslutning om, hvorvidt han skal investere i den pågældende virksomhed. Det forslag, der fremsættes i dag, går et skridt videre med prospektreglerne, som allerede er blevet revideret og forenklet, med det formål at gøre det lettere for virksomheder at få adgang til Europas kapitalmarkeder.

• Det gøres lettere for markedspladser, der er specialiseret i udstedelse af obligationer, at blive registreret som SMV-vækstmarkeder. Dette sker ved at indføre en ny definition af udstedere, der udelukkende udsteder gældsbeviser. Det drejer sig om virksomheder, der udsteder obligationer for under 50 mio. EUR over en periode på 12 måneder.

• Der skabes et fælles sæt regler om likviditetsaftaler for SMV-vækstmarkeder i alle medlemsstaterne parallelt med de nationale regler. Herved forstås aftaler mellem udstedere og finansielle formidlere (en bank eller et investeringsselskab) om køb og salg af aktier af og på vegne af udstederen. Derved bevirker den finansielle formidler, at aktiernes likviditet øges.

Dette initiativ omfatter et forslag til retsakt, som indebærer tekniske ændringer af forordningen om markedsmisbrug og prospektforordningen, og yderligere tekniske ændringer af delegerede retsakter i henhold til direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). De foreslåede ændringer kan forventes at ville sætte skub i børsnoteringerne af virksomheder på SMV-vækstmarkeder på en sådan måde, at man opretholder de centrale EU-bestemmelser, som blev fastlagt med det formål at genskabe tilliden til de finansielle markeder efter finanskrisen.

Forslaget til forordning om ændring af reglerne om markedsmisbrug og prospekter vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Ændringerne af den delegerede MiFID II-retsakt vil nu blive offentliggjort online med henblik på en høring, der vil vare i fire uger. Derefter vil de blive vedtaget af Kommissionen og blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på kontrol.

Baggrund

Det at lette SMV'ers adgang til finansiering i hver fase af deres udvikling er et centralt element i Kommissionens projekt vedrørende kapitalmarkedsunionen. Der er allerede opnået meget med hensyn til at lette SMV'ernes adgang til finansiering, især forenklede prospektregler. Dertil kommer, at krav vedrørende SMV-vækstmarkeder, som gør det muligt for mindre virksomheder at skaffe egenkapital og lånefinansiering (obligationer), trådte i kraft i januar 2018. Der er imidlertid stadig meget, der skal gøres: Antallet af børsintroduktioner af SMV er i dag halveret i forhold til perioden 2006-2007.

Virksomheder, der er noteret på et SMV-vækstmarked, skal overholde en række EU-regler, såsom forordningen om markedsmisbrug, prospektforordningen eller MiFID II. I mange henseender sondres der i EU-lovgivningen imidlertid ikke mellem større og mindre selskaber. F.eks. finder forordningen om markedsmisbrug anvendelse på alle aktieudstedere uanset størrelse. Kommissionen ønsker med de forslag, der fremsættes i dag, at indføre mere afbalancerede lovgivningsmæssige rammer til støtte for børsnotering af SMV'er, samtidig med at investorbeskyttelsen og markedets integritet bevares.

Det forslag, der fremsættes i dag, blev bebudet ifm. midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen i juni 2017 og er et resultat af et stort forberedende arbejde, bl.a. en offentlig høring mellem december og februar 2018. Det bygger også på resultaterne af opfordringen til indsendelse af dokumentation vedrørende regelsættet for finansielle tjenesteydelser. Forslagene er de første af en række foranstaltninger ("pakken vedrørende børsnotering af SMV'er"), som skal bidrage til at sætte skub i børsintroduktioner af SMV'er i EU. Det omfatter først og fremmest iværksættelse af en undersøgelse om tilrådighedsstillelse af SMV-forskning og overvejelser om den rolle, som offentlig finansiel støtte kunne spille.

Yderligere oplysninger

MEMO

Handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen

Midtvejsevaluering — handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet