Begrensninger av godkjenninger av biocidholdige produkter som inneholder IPBC

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensninger av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC meddelt av Tyskland i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Implementing Decision 2014/402/EU of 25 June 2014 regarding restrictions of authorisations of biocidal products containing IPBC notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.04.2015)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet IPBC er godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler.

Storbritannia har godkjent produkter som inneholder IPBC til industriell og profesjonell bruk. Produktene benyttes på trevirke ved automatisert neddypping i dyppetanker som inneholder trebeskyttelsesmidler. Godkjenningene har deretter blitt gjensidig godkjent av andre medlemstater. Tyskland har mottatt søknader om gjensidig godkjenning av noen av de aktuelle produktene. Tyskland har imidlertid identifisert problemer knyttet til profesjonelle brukere hvis hud eksponeres for IPBC når produkter benyttes til automatisert neddypping. Disse problemene har særlig relevans for Tyskland som har en betydelig andel av de anlegg som benytter denne metoden og som samtidig har et lavt automatiseringsnivå. Det er derfor større risiko for at de aktuelle brukernes hud kommer i kontakt med behandlet trevirke eller med kontaminerte overflater.

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU innføres det derfor bestemmelser om at de aktuelle produktene godkjennes på betingelse av at det fremgår av merkingen at produktet bare kan benyttes i helautomatiserte neddyppingsprosesser, og slik at produktene ikke håndteres manuelt før de er overflatetørre.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. juni 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. En nasjonal godkjenning av et biocidprodukt i Norge berøres av dette vedtaket. Ansvarlig firma har fått pålegg om å endre bruksbetingelsene på etiketten i tråd med denne Kommisjonsbeslutningen.

Direktiv 2008/79/EF som godkjente det aktive stoffet IPBC til bruk i produkttype 8 er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2014
Anvendelsesdato i EU
17.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2015
Anvendes fra i Norge
22.04.2015