Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/250 av 13. februar 2015 om endring av vedlegg I og II i beslutning 2004/558/EF som angår fristatus for infektiøs bovin rhinotracheit i de tyske delstatene Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin og Mecklenburg-Vest-Pommern i Tyskland

Commission Implementing Decision (EU) 2015/250 of 13 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal States of Saxony, Saxony-Anhalt, Brandenburg, Berlin and Mecklenburg-Western Pomerania in Germany

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.04.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I og II av 2004/558/EU som omhandler listeføring stater/områder med fristatus for IBR i henhold til artikel 10 av direktiv 64/432/EU. De tyske delstatene Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin og Mecklenburg i vest Pommern i Tyskland føres opp på lista over områder med fristatus for sykdommen. Dette gjøres på bakgrunn av dokumentasjon sendt inn av medlemslandet til Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2015
Anvendelsesdato i EU
09.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet