Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/486 av 17. mars 2017 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF om fristatus for infeksiøs bovin rhinotracheitt i Luxembourg, delstatene Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland og Jersey og som endrer vedlegg II til vedtak (EU) nr. 2008/185/EF om fristatus for Aujezky`s sykdom i region Friuli-Venezia Giulia i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/486 of 17 March 2017 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of Luxembourg, of the Federal States Hamburg and Schleswig-Holstein of Germany and of Jersey, and amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the Aujeszky's disease-free status of the Friuli Venezia Giulia region of Italy

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2017)

Sammendrag av innhold
Vedtak (EU) nr. 2017/486 gjelder offentlig godkjenning av bekjempelsesprogram og fristatus for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) og Aujeszky`s disease i gitte medlemsland. Land som har godkjente bekjempelsesprogram eller har fått godkjent fristatus listeføres i regelverket. Vurderingen av bekjempelsesprogram og fristatus gjøres av kommisjonen. Aktuelt regelverk for disse søknadene er beslutning 2004/558/EF for infeksiøs rhinotrakeitt og beslutning 2008/185/EF for Aujeszkys disease. Følgende endringer gjøres i listeføringen:

Infeksiøs bovin rhinotrakeitt:

- Luxemburgs bekjempelsesprogram er godkjent og landet innvilges tilhørende tilleggsgarantier.

- To områder i Tyskland får godkjent fristatus og de innvilges tilhørende tilleggsgarantier.

- Jersey får godkjent fristatus og øya innvilges tilhørende tilleggsgarantier.

Aujeszky`s disease

- Italias bekjempelsesprogram i regionen Friuli-Venezia Giulia er godkjent og regionen innvilges tilhørende tilleggsgarantier. Det er uheldig at tittelen på EU vedtaket kan gi inntrykk av at Italias region har fått fristatus, hvilket regionen ikke har.

Merknader
Rettslige konsekvenser
EU vedtaket medfører ikke endring av norsk rett.

Endring vedrørende infeksiøs bovin rhinotrakeitt medfører ikke endring av norske forskrifter. Vi oppdaterer Mattilsynets nettsider som gir informasjon om hvilke land som har fristatus for spesifikke sjukdommer hos storfe, småfe og svin. http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/impor...

Endringen vedrørende Aujezky`s disease medfører ikke endring av norske forskrifter. Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin implementerer vedtak (EF) nr. 2008/185 i norsk rett. Listeføring av land med godkjent bekjempelsesprogram er i vedlegg 2 av EU vedtaket, men er ikke tatt inn i den norske forskriften. Fordi vedlegget ikke står i norsk lov er det ikke nødvendig med en forskriftsendring. Det kan virke snodig at forskriften gjentar vedlegg 1 over land med godkjent fristatus, men ikke vedlegg 2 over land med godkjent bekjempelsesprogram. Årsaken til dette er at kun vedlegg 1 har betydning for land som selv har godkjent fristatus, slik som Norge. Kravene Norge kan stille ovenfor andre land endrer seg ikke dersom landene får godkjent sitt kontrollprogram og føres opp i vedlegg 2. Vi oppdaterer Mattilsynets nettsider på linken nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Norges fristatus for IBR følger av vedtak EFTA 159/10/COL.

Norges fristatus for Aujezky`s disease følger av vedtak EFTA nr. 160/10/COL. EU vedtaket har ikke påvirkning på tilleggsgarantien Norge har i COL-vedtaket. Hvis Norge handler med et land med lavere status kan Norge stille gitte tilleggskrav uavhengig av om landet er listeført med godkjent kontrollprogram eller ikke. Italias endring av status får derfor ingen betydning for kravene som stilles ved handel med Norge. Det er lite import av levende svin til Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2017
Anvendelsesdato i EU
10.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 11-15
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet