Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til tiltak for utryddelse av overførbar spongiform encefalopati hos geiter og truede raser

(Draft) Commission Regulation amending Annexes I, VII and VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in goats and endangered breeds

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt "TSE") hos dyr.

(2) Ved kapitel B i bilag VII til samme forordning fastsættes der foranstaltninger, som skal træffes efter bekræftelse af forekomst af et tilfælde af TSE hos kvæg, får og geder. Hvis der konstateres et klassisk scrapie-tilfælde hos får eller geder, er bedriften undergivet betingelserne i et af de tre alternativer i bilag VII, kapitel B, punkt 2.2.2.

(3) Alternativ 2 kræver, at alle får og geder, som findes på bedriften, slås ned og destrueres fuldstændig, undtagen får med en prionproteingenotype, der er resistent over for klassisk scrapie.

(4) Den 5. juli 2017 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om genetisk resistens over for TSE hos geder. Ifølge EFSA's udtalelse er felt- og forsøgsdata robuste nok til at konkludere, at K222-, D146- og S146-alleler giver genetisk resistens over for klassisk scrapie-stammer, der vides at forekomme naturligt hos EU's gedepopulation. Det konkluderes i EFSA's udtalelse, at udbrudshåndtering af klassisk scrapie hos gedebesætninger kan være baseret på valget af genetisk resistente dyr, som det p.t. er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001 for fårs vedkommende.

(5) Kapitel B i bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres for at indføre muligheden for at begrænse nedslagning og destruktion af geder til de dyr, der er modtagelige for klassisk scrapie. Medlemsstaterne bør i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvilke dyr der bør fritages for nedslagning og destruktion i henhold til deres genetiske resistens over for sygdommen.

(6) I EFSA's udtalelse understreges det, at resistensavl ganske vist kan være et effektivt redskab til bekæmpelse af klassisk scrapie hos geder, men et stort selektionspres vil på grund af den lave forekomst af disse alleler hos de fleste racer kunne have en negativ virkning på den genetiske diversitet. I udtalelsen anbefales det derfor, at foranstaltninger til opbygning af genetisk resistens hos en gedebestand tilpasses på medlemsstatsniveau alt efter den pågældende race . Medlemsstaterne bør derfor kunne udforme deres avlsstrategi på baggrund af hyppigheden af forekomsten af alleler, der giver genetisk baseret resistens over for klassisk scrapie i deres gedebestand.

(7) På baggrund af EFSA's anbefalinger bør medlemsstaterne i tilfælde af et udbrud af scrapie på en bedrift med geder på baggrund af avlsstrategien træffe særlige foranstaltninger, som skal gennemføres for at opbygge genetisk resistens hos bedriftens gedebestand.

(8) Rådets direktiv 89/361/EØF er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 fra den 1. november 2018. I nævnte forordning, artikel 2, nr. 24), er der fastsat en definition af "udryddelsestruet race", nemlig en lokal race, der er anerkendt af en medlemsstat som udryddelsestruet, og som er genetisk tilpasset et eller flere traditionelle produktionssystemer eller -miljøer i denne medlemsstat, og hvis status som udryddelsestruet er fastslået videnskabeligt af et organ, der besidder de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden med hensyn til udryddelsestruede racer.

(9) Punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres, og desuden bør henvisningerne til direktiv 89/361/EØF i kapitel B i bilag VII og kapitel A i bilag VIII til samme forordning ændres til henvisninger til forordning (EU) 2016/1012, og udtrykket "lokal racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget", som fastsat i artikel 7, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 , ændres til udtrykket "udryddelsestruet race" som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012.

(10) Bilag I, VII og VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet