Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/894 av 24. mai 2017 om endring av vedlegg III og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 som angår genotyping av sau

Commission Regulation (EU) 2017/894 of 24 May 2017 amending Annexes III and VII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the genotyping of ovine animals

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner forpliktelsen om årlig genotypetesting av et gitt tilfeldig utvalg av landets sauepopulasjon, som er gitt i vedlegg III kapittel A del II til forordning (EU) nr. 999/2001. Årsaken er at målet om å kartlegge skrapesjuke mottagelige- og skrapesjuke resistente sauegenotyper på landsbasis er nådd.

Medlemsland som benytter seg av avlsprogram for å fremme genetisk resistens mot TSE i sau og som utvider avlsprogrammet med genotypetesting av avlsværer i flokker som ikke er High Genetic Merit Flicks (HGMF), jf. artikkel 6a i forordningen og vedlegg VII kapittel C til forordningen, skal fortsatt genotype et utvalg av populasjonen. I disse medlemslandene skal det testes 1560 prøver hver 3. år. Alternativt kan antallet prøver baseres på kriterier definert i EFSA-rapporten fra 2006. Forutsetningen er at prøvetakingen skal kunne oppdage en endring på minimum 5 % av genotype prevalensen over en 3 årsperiode med et konfidensintervall på 95 %. Alle land skal fortsette å genotype dyr som har fått påvist skrapesyke. I Norge benytter vi ikke et avlsprogram som fremmer genetisk resistens mot TSE.

Endringene av genotypetestingsbestemmelsene trer i kraft i EU 1. januar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten vil medføre endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE),

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da Norge ikke benytter et avlsprogram som fremmer genetisk resistens mot TSE, vil endringen medføre en forenkling av regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet