Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til ytterligere undersøkelser av positive tilfeller av spongiform encefalopati hos sauer og geiter

(Draft) Commission Regulation amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt "TSE") hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf.

(2) I bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der metoder for prøveudtagning og laboratorieundersøgelser med henblik på påvisning af TSE.

(3) I henhold til kapitel C, punkt 3.2, litra a) og b), i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001 skal der foretages yderligere undersøgelser af prøver fra tilfælde af mistanke om smitte og prøver fra TSE-overvågning med et positivt resultat i den konfirmatoriske undersøgelse. Dette krav blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2005 af 12. januar 2005 for at undersøge, hvorvidt BSE forekommer hos mindre drøvtyggere.

(4) Den 28. januar 2005 blev det første tilfælde af BSE hos mindre drøvtyggere, som lever under naturlige forhold, bekræftet hos en ged, der var blevet slagtet i Frankrig. Derfor blev undersøgelseskravene for geder skærpet ved Kommissionen forordning (EF) nr. 214/2005 .

(5) Efter påvisning af to potentielle BSE-lignende tilfælde hos får i Frankrig og ét i Cypern i 2006 blev overvågningen af får udvidet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2006 på grundlag af en statistisk gyldig undersøgelse med henblik på at fastslå den sandsynlige BSE-prævalens hos får. Det blev efterfølgende bekræftet, at disse var tilfælde af scrapie og ikke BSE.

(6) Disse overvågningsprogrammer blev revideret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 727/2007 på grundlag af resultaterne af to år med intensiverede undersøgelser, som ikke førte til påvisning af yderligere BSE-tilfælde hos får eller geder.

(7) Efter yderligere systematisk undersøgelse af TSE-tilfælde hos får og geder siden 2005 er der ikke påvist flere positive eller mistænkelige BSE-tilfælde.

(8) Der er således berettiget, at diskriminatoriske undersøgelser i tilfælde af positive TSE-tilfælde hos får og geder begrænses til "indekstilfældet" som defineret i punkt 2, litra c), i bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001.

(9) Kapitel C, punkt 3.2, litra a)-c), i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet