Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1593 av 29. oktober 2020 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til videre undersøkelser ved positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

Commission Regulation (EU) 2020/1593 of 29 October 2020 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2020)

Sammendrag av innhold
I dag er det krav om at TSE-tilfeller som etter innledende tester ikke kan avskrives å være kugalskap, BSE, må testes videre i ett av tre laboratorier som er listet opp i TSE-forordningen. Listen over de tre laboratoriene strykes nå, og EUs referanselaboratorium gis mer fleksibilitet til å velge laboratorium og type tester som man skal gå videre med. Begrunnelsen for endringen er at behovet kan variere fra tilfelle til tilfelle. EUs referanselaboratorium skal få assistanse fra STEG-gruppen (Strain Typing Expert Group), og fra relevant nasjonalt referanselaboratorium.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2020
Anvendelsesdato i EU
19.11.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet