Bekjempelse av salmonella hos visse typer fjørfe og egg i Tunisia: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/238/EU av 13. april 2011 som endrer vedtak 2007/843/EF hva angår programmet for bekjempelse av salmonella hos visse typer fjørfe og egg i Tunisia

Commission Decision 2010/238/EU of 13 April 2011 amending Decision 2007/843/EC as regards the control programme for Salmonella in certain poultry and eggs in Tunisia

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2007/843/EF godkjenner enkelte tredjelands kontrollprogrammer for salmonella i fjørfe og fjørfeprodukter. Tunisia har nå stanset sitt kontrollprogram, og kommisjonen trekker tilbake godkjenningen for Tunisia.

Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2011/238/EU.

Merknader
Endringene medfører ingen endringer i norsk regelverk. Innskrenkninger i importadgangen fra Tunisia til EØS-området er tatt høyde for i norsk rett ved at oppføringer på tredjelandslistene som er vedlagt forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater er endret når det gjelder Tunisia. Dette er i henhold til kommisjonens forordning (EU) nr. 364/2011 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008 og (EF) nr. 1291/2008.Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.04.2011
Anvendelsesdato i EU
01.05.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2011