Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier

Tittel

Kommisjonsforordning (EF)nr. 163/2009 av 26. februar 2009 som endrer vedlegg IV i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler om forebygging, kontroll med og bekjempelse av overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EC) No 163/2009 of 26 February 2009 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg IV til forordningen om overførbare spongiforme encefalopatier (TSE-forordningen). Vedlegget lister opp unntak fra forbudet mot å fôre dyr med animalske proteiner. I dag godtas det at rotfrukter som er forurenset med benfragmenter fra miljøet kan benyttes som fôr til produksjonsdyr. Dette unntaket utvides nå til å gjelde alle planter da nye tester oftere gir positive funn og da det er umulig å unngå slik miljøforurensing fra for eksempel fugler og smågnagere. Det stilles krav om at mengden bengfragmenter skal være ubetydelig, og at det foretas en risikovurdering for blant annet å finne ut hvor proteinet kommer fra. I tilknytning til rettsakten har Kommisjonen utarbeidet retningslinjer for hva en slik risikovurdering bør omfatte.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr siden det fra før er valgt å ta inn TSE-forordningens vedlegg IV i denne forskriften. Retningslinjene må oversettes.

I Norge tas det prøver iht internasjonale avtaler og det har ikke vært funn av benfragmenter i plantefôr. Rettsakten utvider hva slags typer plantefôr som kan være forurenset med benfragmenter, men dette medfører ingen nye krav til produsenter og laboratorier.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2009
Anvendelsesdato i EU
19.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 79-80
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2010
Anvendes fra i Norge
01.05.2010